Når jordbruket skal redusere klimagassutslepp, er rådgjeving eit viktig verktøy. Klimarådgjeving er difor eit viktig satsingsområde i Landbruket sin klimaplan.

Rådgjeving

NLR Klima Førsteråd er rådgjeving med utgangspunkt i Klimakalkulatoren. Du kan bestille klimarådgjeving frå Norsk Landbruksrådgiving via eit kontaktskjema, eller via din rådgjevar.

Tine har også eit tilbod om førsteråd klima. Det er ein individuell gjennomgang av Klimakalkulatoren på garden. Tines rådgijeving innan fôring, avl, helse og økonomi set fokus på tiltak som bidrar til å redusere klimautslippa på garden.  God drift er godt for klimaet.

Både Tine og NLR tilbyr grupperådgjeving.

 

 

Tilskot til klimarådgjeving

Du kan søkje om tilskot til utført rådgjeving gjennom Regionalt miljøprogram. Det skal utarbeidast tiltaksplan for kvart einskild føretak.

Rådgjevinga skal omfatte ein heilskapleg gjennomgang av klimagassutslepp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for heile føretaket. Føretaket skal ha ein gjennomgang av alle produksjonane i føretaket, òg i dei tilfella der det er både husdyrproduksjon og planteproduksjon.

For å få tilskot til klimarådgeving må du ha ein rådgjevar som med godkjend rådgivingsopplegg. Når du søkjer om tilskot må du leggje ved bevis for betalt rådgjeving (faktura eller kvittering) og utfylt tiltaksplan. Her kan du sjå ein oversikt over godkjende klimarådgjevarar i ditt fylke. 

Tilskotssatsar:

  • Ein-til-ein rådgjeving – høg sats: kr 6000 per stk fullført klimarådgjeving (gjeld føretak med husdyrproduksjon)
  • Ein-til-ein rådgjeving – låg stats: kr 4000 per stk fullført klimarådgjeving (gjeld føretak med berre planteproduksjon)
  • Grupperådgjeving: kr 2000 per stk fullført klimarådgjeving (gjeld alle føretak)

Her finn du meir informasjon om korleis du søkjer om midlar i Regionalt miljøprogram.

 

Bærekraftfondet

Dersom du er medlem i Bondelaget og kunde hos Gjensidige, kan du søkje om midlar frå Bærekraftfondet. Du kan få 4000 kr i tilskot ved gjennomføring av klimarådgjevning for garden frå TINE eller Norsk Landbruksrådgivning. Du må søkje enten Bærekraftfondet eller Regionalt miljøprogram. Her finn du meir informasjon om korleis du søkjer midlar frå Bærekraftfondet.
 

Presisjonslandbruk

Vil du ha tips til korleis du kan spare pengar på å bruke mindre drivstoff i maskinparken og bidra til kutt i utslepp av klimagassar? Gunnstein Dyrdal frå NLR gir gode tips i denne podcasten: Dekk og diesel.