I statsbudsjettet for 2015 beholdes grensa for registrering i merverdiavgiftsregisteret på 50 000 kroner i årlig omsetning.

- Det er gledelig at Venstre og Krf har fått gjennomslag for at denne grensa ikke økes. Bondelaget har sammen med andre organisasjoner påpekt hvilke negative konsekvenser Regjeringens forslag ville fått, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Å stoppe forslaget om økning av mva-grensa har hatt høyeste prioritet i Bondelagets arbeid med statsbudsjettet.

- Dette er viktig for mange småbedrifter langs hele bredden av norsk næringsliv. Det er likevel en kjensgjerning at en økning av momsgrensen ville rammet landbruket særlig hardt.

- At forslaget nå er trukket, gjør at 50 000 små foretak ikke får økte utgifter. Dette er gode nyheter for småbedrifter og norsk matproduksjon, sier Bartnes, og legger til at det er viktig at det er en lav terskel for å etablere bedrifter i Norge.

En økning i momsgrensa ville gjort at næringsdrivende med under 150 000 kr i årlig omsetning, ville blitt betraktet som hobby-næringsdrivende. Det ville betydd at de måtte betale moms av alle sine kjøp og investeringer knyttet til virksomheten. En ny PC og en ny traktor ville kostet denne bonden 25 prosent mer. Samtidig vil selgere av varer og tjenester bli tilsvarende berørt – de slipper å betale moms av sitt salg dersom de har omsetning lavere enn 150 000 kr.

Har lagt press på Regjeringen

Bondelaget tok initiativ til et brev til Stortingets finanskomité, sammen med Akademikerne, Norges Fiskarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I brevet sier organisasjonene at tredobling av beløpsgrensen for mva-registrering svekker muligheten for verdiskaping i norsk næringsliv.

Kontakt: Lars Petter Bartnes, tlf 90084576.