Prosjektet er støtta av midlar frå berekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige og vil ha fokus på godt sauehald og grovfôrdyrking. Målet er at sauebønder på Vestlandet skal finne beste praksis og gode tiltak som kan betre økonomien, samstundes som drifta kan verte meir klimavennleg. 

NLR Vest inviterer til oppstartsmøte tysdag 28.09 kl. 19.30. på Teams

Program:

  • Kvifor produsere lammekjøt på Vestlandet? ved Frøydis Haugen, prosjektleiar "Redusert klimaavtrykk frå Vestlandsjordbruket"
  • Handtering av parasittar ved rådgjevar Lise Elvagjeng, NLR Vest
  • Haustfôring av sau og lam ved rådgjevar Ove Sørestrand, NLR Vest
  • Informasjon om "beste klimapraksis sau", tilbod om fagmøte og grupperådgjeving for sauebønder ved rådgjevar Helena Elvatun, NLR Vest

Du kan lese meir om beste klimapraksis sau på nettsidene til NLR Vest. Her finn du program for fagmøta og påmeldingsskjema til grupperådgjevinga. Du finn også lenke til Teams-møtet.