Til medlemane

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

I samsvar med §14 i Lover for Norges Bondelag, vert det kalla inn til årsmøte i Radøy Bondelag.

Møtet vert halde på Smith’s møte og selskapslokale tysdag 23.oktober 2018 kl 20.00.

Sakliste:

Godkjenning av innkalling og sakliste

Val av møteleiar, skrivar og to til å signera møteboka

Årsmelding

Rekneskap

Arbeidsplan for komande arbeidsår

Val i samsvar med lovene

leiar (for 1 år)

to styremedlemar (for 2 år)

tre varamedlemar i nummerorden (for 1 år)

to revisorar og ein vara

valkomite (eit nytt medlem)

        7. Innkomne saker

Saker som ein ynskjer handsama under pkt.7 skal vera leiar Asgeir Nøttveit i hende seinast 8 dagar før årsmøtet.

Årsmelding og rekneskap vert framlagt på årsmøte.

Kjetil Mehl møter i frå Hordaland Bondelag

Servering.   Vel møtt!!

STYRET