Arbeids- og sosialdepartementet jobber nå med en forskriftsendring som åpner for at sesongarbeidere som sitter fast i Norge, kan få forlenget oppholdstillatelsen ut 2021. Det blir mulig å søke om forlengelse så snart forskriften er formelt vedtatt og gjort gjeldende. Sesongarbeidere har tidligere kunnet forlenge opphold i Norge ut september 2021.

Dette er en sak som landbruksorganisasjonene har jobbet svært mye med etter det blei klart at flere utenlandske  sesongarbeidere fra tredjeland, primært fra Vietnam, ikke kunne reise hjem pga kansellerte flytilbud og lokale innreiserestriksjoner  i hjemlandet.

Den tidligere forskriften ga adgang til at arbeidstakerne kunne fortsette å arbeide når søknad om utvidet opphold var sendt inn, også i de tilfellene der den tillatelsen på forhånd var utgått. Vi forventer at den praksisen fortsetter når den nye forskriften iverksettes.