Regjeringen har fremmet flere tiltak som skal avhjelpe de økonomiske utfordringene mange opplever som en følge av koronakrisen. De fleste av tiltakene er allerede vedtatt av Stortinget, mens noen av tiltakene fortsatt ligger til avklaring hos regjeringen.

Under følger en kortfattet oversikt over de mest aktuelle tiltakene.

Skatter og avgifter

Tiltakene innen enderinger i skatt- og avgift ordningene har som hovedformål å bedre likviditeten på kort og lang sikt.

Arbeidsgiveravgift

 • Satsene reduseres med 4 prosentpoeng. For soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil det bli gitt en samlet kompensasjon på 250 millioner kroner. Endringen gjelder fra 3. termin (mai og juni)
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai utsettes til 15. august

Les mer om arbeidsgiveravgift på skatteetaten.no

Merverdiavgift

 • Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april utsettes til 10. juni (uten renter). Dette gjelder dessverre ikke for de som leverer årsterminoppgave i primærnæringene (Norges Bondelag har tatt opp dette med myndighetene)
 • Den lave merverdiavgiftssatsen på 12 prosent er vedtatt redusert til 8 prosent, og ble med anmodningsvedtak fra Stortinget den 31/3 vedtatt redusert til 6 prosent. Satsen gjelder ved omsetning av overnattingstjenester, kultur, transport, idrett, mv.

Les mer om merverdiavgift på skatteetaten.no

Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende

 • Innbetalingsfrist for forskuddsskatt som forfalt 15. mars er utsatt til 1. mai
 • Innbetalingsfrist for forskuddsskatt som forfaller 15. mai er utsatt til 15. juli
 • Husk at alle kan søke om endring av forskuddsskatt dersom en mener at forutsetningene er endret i løpet av skatteåret

Forskuddsskatt for selskaper

 • Innbetalingsfrist for forskuddsskatt som forfaller 15. april utsettes til 1. september

Les mer om forskuddsskatt på skatteetaten.no

Tilbakeføring av underskudd i selskaper

 • Bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet, begrenset opp til kr 30. millioner, mot beskattet overskudd fra 2018 og 2019. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Les mer om tilbakeføring av underskudd i selskaper på skatteetaten.no

Skatteetaten frafaller bruk av tvangsmulkt

 • Skatteetaten har midlertidig stanset ileggelse av tvangsmulkt ved for sen levering av a-meldinger, mva-meldinger og skattemeldinger.

Startavskrivning i saldogruppe D

 • Stortinget har i et anmodningsvedtak (av 31/3) bedt regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d fra 20 til 30 prosent
 • Dette betyr i praksis at avskrivningssatsen settes til 30 prosent (mot normalt 20) i 2020
 • Endelig forslag kommer i revidert statsbudsjett, som legges frem 12. mai

Særavgifter i bryggerinæringen

 • Stortinget har i et anmodningsvedtak av 31/3 bedt regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen til juni 2020


Kredittilgang

Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter

 • Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner per bedrift, og med maksimalt tre års løpetid
 • Ordningen kan benyttes av bedrifter med opptil 250 ansatte og med mindre enn 50 millioner euro i omsetning

Les mer om garantilånordningen på finansnorge.no

Innovasjon Norge – tiltak for små og mellomstore bedrifter

 • Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

Les mer på innovasjonnorge.no
 

Inntektssikring og kompensasjonsordning

Inntektssikringsordning for selvstendig næringsdrivende

 • Inntektssikringsordning sikrer de som driver enkeltpersonforetak, er frilanser eller deltaker i ansvarlig selskap en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av personinntekt fra næring i 2019, begrenset oppad til 6G (ca. 600.000 kroner)
 • Kravet er at du har hatt inntektsbortfall som følge av koronautbruddet
 • Ordningen trer i kraft etter 17 dager
 • Du søker for en måned om gangen
 • Portalen åpnet 4. mai - og du kan nå søke for inntektsbortfall i april
 • NB! Søknadsfristen er innen utgangen av måneden etter den måneden du søker for. Det vil si at frist for å søke kompensasjon for april, er 31. mai 2020.

Les mer om inntektssikring for selvstendig næringsdrivende her
 

Kompensasjonsordning for bedrifter

 • Er bedriften (tilleggsnæringen) din rammet av et stort omsetningsfall grunnet koronasituasjonen? Da kan det hende du får dekket en del av dine uunngåelige faste kostnader gjennom kompensasjonsordningen som Stortinget nylig har vedtatt
 • Ordningen gjelder alle type foretak og vil kompensere for deler av faste uunngåelige kostnader i mars, april og mai
 • I landbruket vil ordningen blant annet kunne være aktuell for dere som driver med lokalmat, turisme og Inn på tunet virksomhet

Les mer om kompensasjonsordningen her
 

Permittering, oppsigelse og sykemelding

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3, og omsorgspenger fra dag 4.

Les mer om sykepenger for selvstendig næringsdrivende på nav.no

Arbeidsgiverperioden ved permittering er redusert

 • Arbeidsgiverperioden ved permittering er redusert fra 15 til 2 dager
 • Tilsvarende gjelder sykepenger knyttet til koronapandemien

Les mer om permiteringsregelverket på nav.no