– Det handler om å dekke ekstraordinære kostnader på grunn av korona, noe som blant annet vil påvirke årets grøntavlinger og grøntproduksjonen framover, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Landbruket ba regjeringa tidligere i mai om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i grøntnæringa og for husdyrprodusenter på grunn av koronasituasjonen.

– Det er store kostnadsøkninger for grøntnæringa knyttet til arbeidskraft, smittevernregler og andre faktorer. Samtidig møter fjørfe- og svineprodusenten kraftig økning i fôrkostnader. Vi har spilt inn behovet for økonomisk kompensasjon. Dette er kostnader den enkelte produsent ikke kan ta alene akkurat nå. Vi har fremdeles ikke fått svar på det kravet, sier Bartnes.

Det handler om kompensasjon for å opprettholde årets forsyning av frukt, grønt og bær, og det å få med alle produsenter videre i utviklinga av ei grønn næring.

– Stortinget har også bedt regjeringa vurdere tiltak for å øke grøntproduksjonen i år, understreker Bartnes.

Etterlyser rolle for jordbruket i grønn omstilling

Regjeringas pakke inneholder konkrete teknologitiltak for å støtte næringslivet og samtidig få ned klimagassutslippene i Norge. Det er tiltakspakker til ENOVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I jordbrukets klimaplan for å redusere klimagassutslipp lansert i april, er teknologi et eget tiltaksområde. Det er stort behov for teknologi som kan bidra til å redusere utslipp og øke karbonlagring i jord.

– Vi har foreslått at det blir opprettet en egen målretta landbrukssatsing i ENOVA som retter seg mot teknologiske løsninger som reduserer metanutslipp og lystgass fra jordbruket, og bidrar til å binde karbon. Her er det kommersielle muligheter. Vi er opptatt av å nå klimamålene våre, da trengs det virkemidler. Denne muligheten må regjeringa ta, sier Lars Petter Bartnes.

– Jordbruket bidrar til grønn omstilling av næringslivet, og kan i enda større grad være med på å øke verdiskapingen gjennom næringas investeringsbehov. Det er behov for mer investeringsstøtte til jordbruket, for eksempel med en midlertidig økning i IBUordninger. Det vil gi økt aktivet i det private næringslivet landet rundt. Det utfordrer vi Stortinget til å bidra til, sier Lars Petter Bartnes.