Alle som krysser grensa inn til Norge er pålagt 14 dager karantene. Det gjelder også utenlandsk arbeidskraft. Dette følger av smittevernloven § 4-3 med nærmere regler i Covid-19-forskriften § 5. Formålet bak reglene er å hindre smittespredning.

I utgangspunktet skal en person som er i karantene ikke gå på jobb, men holde seg hjemme og bare forlate hjemmet for å gå på tur eller på nødvendige ærend i butikk. Dette følger av Folkehelseinstituttets hjemmeside. 

Ifølge flere uttalelser fra FHI er det imidlertid til en viss grad åpnet for arbeid i karantenetiden dersom dette kan utføres på betryggende vis med hensyn til smitterisiko.

En nærmere redegjørelse for reglene følger nedenfor.

Hjemmel for karantene

Smittevernloven § 4-3 jf. Covid-19-forskriften § 5:

§ 4-3. Forskrifter om karantenebestemmelser

Kongen kan gi forskrifter for å motvirke at smittsomme sykdommer​ føres inn i landet eller spres til andre land (karantenetiltak), herunder bestemmelser om tiltak som gjelder personer, dyr, transportmidler, varer og gjenstander som kan tenkes å overføre smittsomme sykdommer. I forskriftene kan Kongen også fastsette nærmere krav til undersøkelser, smittesanering og dokumentasjon i forbindelse med innreise til og utreise fra Norge og i forbindelse med inn- og utførsel av varer.

Covid-19-forskriften § 5. Karanteneplikt ved ankomst til Norge

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås.

Covid-19-forskriften § 3. Nærkontakt

Med nærkontakt menes i denne forskriften, kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Her finner du oppdatert informasjon til produsenter av frukt, bær og grønnsaker fra Mattilsynet.

Hva innebærer karantene?

Personen skal

 • oppholde seg «i eget hjem eller på egnet oppholdssted»
 • unngå nærkontakt med andre enn de personene vedkommende bor sammen med

Karantene begrenser ikke vanlig omgang med de personene man bor med. Dette er nærmere beskrevet hos FHI. 

Hva menes med «eget hjem eller annet egnet oppholdssted» i landbruket:

Vi legger til grunn at dette i landbruket omfatter

 • Driftsenheten, slik den er definert i jordloven § 12 sjette ledd, og
 • Annen fulldyrket og overflatedyrket jord, samt innmarksbeite som foretaket disponerer og driver aktivt, jf. forskrift om produksjonstilskudd § 2 og 4
 • Traktor og liknende kjøretøy/driftsmiddel som er nødvendig i driften
 • Innkvartering, på eller utenfor driftsenheten

Hva menes med «å unngå nærkontakt med andre enn de personene vedkommende bor med»

 • Nærkontakt er definert i forskriften § 3 og innebærer direkte fysisk kontakt, samt å være mindre enn 2 meter fra en annen person i mer enn 15 minutter
 • «Bor med». Vi legger til grunn at dette gjelder innkvartering der beboerne bor under samme tak, og eventuelt helt eller delvis deler fellesområder som soverom, bad/dusj/toalett, kjøkken/spiseområde, felles oppholdsområde og felles vaskeri mm.

For nærmere regler om innkvartering av arbeidstakere, samt råd om smittevern for slik innkvartering, se Arbeidstilsynets side. 

Hvilke oppgaver kan arbeidstakeren utføre?

Forutsatt at de alminnelige smittevernsrådene følges, og arbeidet kan utføres uten risiko for nærkontakt med andre personer enn de arbeidstakeren bor med, kan arbeidsgiveren la arbeidstakeren utføre arbeidsoppgaver på gården.

Arbeidsgiver bør i forkant ha foretatt en risikovurdering av hvilke arbeidsoppgaver og -prosesser som kan la seg gjennomføre, og foreta eventuelle, nødvendige tilpasninger for å redusere smitterisiko.

Individuelle sikringstiltak kan bøte på/erstatte tiltak der det er utfordringer med å følge anbefalingene. For eksempel kan det være aktuelt å innføre ekstra vernetiltak som masker, hansker, visir og f.eks. skillevegger av pleksiglass.

Her finner du oppdatert informasjon fra Mattilsynet. 

Nedenfor følger noen kjøreregler:

 1. Arbeidstakerne må være friske og symptomfrie. Ved tegn på symptomer må personen straks tas ut av arbeidet/arbeidslaget og isoleres.
 2. Arbeidstaker i karantene skal ikke jobbe med planter som skal spises direkte de siste tre dagene før selve innhøstingen. De skal heller ikke delta i selve innhøstingen eller direkte frambud av produktene. Dette til forskjell fra aktiviteter som å plante, tynne eller luke i grønnsakene.
 3. Arbeidet må kunne utføres uten særlig nærkontakt med andre – minst 1 meter ute og 2 meter inne
 4. Arbeidslag må ikke bestå av mer enn 5 personer.
 5. Arbeidslag bør i størst mulig grad bestå av arbeidstakere som bor sammen
 6. Det bør legges opp til minst mulig/ingen sirkulasjon mellom folk og arbeidslag/grupper.
 7. Det må foreligge klare regler og fasiliteter for hygiene, både for folk og utstyr.
 8. Kjøring til og fra arbeidsplass forutsetter kort og risikofri kjørevei. Kjøretøyet bør så langt det er mulig håndteres av én person, alternativt rengjøres og luftes grundig ved skifte av sjåfør. Offentlig transport skal ikke benyttes.
 9. Avstandsreglene må også overholdes i matpauser, på fritiden og i bosituasjonen.
 10. Det bør legges opp til minst mulig kontakt med vertsfamilien/arbeidsgiver – 1 person bør opprettholde kontakten, sørge for tilgang på mat og nødvendig bevertning etc. og fordele arbeidsoppgaver/lede arbeidet. Avstandsreglene må opprettholdes ved denne kontakten.
 11. Maskiner og redskaper med «hytte», som f.eks. traktorer og gravemaskiner bør så langt dette er mulig håndteres av én person, alternativt rengjøres og luftes grundig ved skifte av maskinkjørere.
 12. Ved behov bør det vurderes innføring av ekstra vernetiltak som masker, hansker, visir og f.eks. skillevegger av pleksiglass

Det understrekes at disse kjørereglene bare er et utgangpunkt, og at risikosituasjonen må vurderes nøye på den enkelte arbeidsplass. Der en er i tvil om de individuelle forhold muliggjør arbeid i karantenetiden samtidig som en overholder karantenereglene, bør kommunelegen kontaktes.

Ovennevnte regler må følges ekstra nøye i karantenetiden, men bør etter generelle råd fra FHI også følges langt på vei etter at karantenetiden har løpt ut.

Les alle saker om landbruk og korona her.