Landbruksorganisasjonene kom 30. juni med et felles høringsinnspill til Landbruksdirektoratet. 

Organisasjonene ber om at veksthus-produksjoner blir definert som egen vekstgruppe i ordningen. Avlinga i veksthus påvirker erstatningsgrunnlaget for om man er berettiga avlingsskadeerstatning, dette er uheldig for produsenter som har både veksthuskulturer og produksjon av grønnsaker på friland. Ettersom de to er forskjellige produksjonsformer og klima er en faktor som ikke vil ha like stor betydning, er det ikke rett å sette dem i samme vekstgruppe.

Bestemmelsene i denne forskriften er aktuelle dersom en produsent ikke klarer å skaffe seg den arbeidskraften som er nødvendig for å høste avlingen og/eller dersom man ikke får høsta hele eller deler av avlinga på grunn av pålagte restriksjoner på grunn av koronapandemien.

I høringssvaret poengteres det også at de kommunale landbrukskontorene må være tilgjengelige gjennom vekstsesongen for stedlig kontroll og kunne besvare spørsmål knytta til regelverket.