Jordbruket la i år fram et krav med vekt på tiltak for styrking av mindre og mellomstore bruk, og et krav for reduksjon av inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. Samlet sett er kravet moderat, og det er godt tilpasset landbruk og matproduksjon i Telemark. Det er svært skuffende at regjeringen ikke er villig til å strekke seg så langt at det var mulig å få til en avtale. Regjeringen velger heller konfrontasjonslinjen. Telemark Bondelag mener det er svært skuffende og sterkt beklagelig!

Ved behandlingen av jordbruksmeldingen den 25. april i år, la Stortinget vekt på at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal reduseres. Likeledes la Stortinget vekt på at inntektsmulighetene skal skje innenfor en variert bruksstruktur, for å utnytte landets produksjonsmuligheter. Telemark Bondelag registrerer at det ikke er vilje hos Regjeringen til å følge opp Stortingets klare føringer.  

Selv om jordbruksoppgjøret er en næringsavtale om inntektsmuligheter, handler og jordbruksoppgjøret om hvilket landbruk og hvilken matproduksjon Norge skal ha i framtida. Norges selvforsyningsgrad er lav, og vi er sårbare ved kriser som rammer utenlandsk tilførsel av mat, og matråvarer. Dette bør vekke bekymring for nasjonen Norge. En innenlandsk matproduksjon basert på et mangfold av gardsbruk over hele landet representerer en langt mer robust matproduksjon, enn en produksjon basert på færre og større bruk. Statens posisjon i årets jordbruksoppgjør er ikke et svar på de framtidige utfordringene for matproduksjon i Norge.

Telemark Bondelag forventer at Stortinget ved behandlingen av jordbruksoppgjøret for 2017 justerer oppgjøret i tråd med de merknader som ble gitt av Stortinget ved behandlingen av jordbruksmeldingen «Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon.»

 

På vegne av Telemark Bondelag

Aslak Snarteland
Fylkesleder