Norges Bondelag gjennomfører nå sitt representantskapsmøte på Thon Hotell Opera i Oslo der fylkesledere, sentralstyret, representanter for landbrukets organisasjoner og ansatte i bondelaget møter.

Hele innlegget til Snarteland kan du lese her:

Bakteppe for årets forhandlinger er alvorstungt. To vanskelige vekstsesonger, hvorav den siste må karakteriseres som ekstrem, en krevende overskuddssituasjon innenfor flere av de tunge landbruksproduksjonene, bortfall av eksportstøtte til Jarlsberg, stor import av flere meieriprodukter og en nedgang i kornareal over flere år, skaper til sammen et utfordrende utgangspunkt for jordbruksforhandlingene 2019.

Samtidig er det lyspunkter. Et av lyspunktene er at det samlet sett ser noe lysere ut på kjøttsida. Samtidig så er vi forhåpentligvis på veg mot endringer i konsesjonsregelverket, som vil ha en positiv effekt for markedsbalansen på gris.  Planene til Tine for produksjon av Cheddar, må og helt klart festes på lista av positive tiltak for framtida. 

Nedgangen i kornproduksjon er bekymringsfull. Først og fremst bekymringsfull fordi det er sterk sammenheng mellom kornproduksjon og landets evne til selvforsyning. Men og bekymringsfull fordi det rokker ved arbeidsdelinga i norsk landbruk. Telemark Bondelag mener at det først og fremst er bedre økonomi i kornproduksjon som vil stimulere til at mer areal igjen blir brukt til korn, og vi mener at en økning i kornprisen vil være det beste virkemiddelet for å få opp arealeffektiviteten. Telemark Bondelag erkjenner at en økning av kornpris vil utfordre prisen på kraftfôr, og at det vil være nødvendig å øke prisnedskrivningstilskuddet på kraftfôr for å ivareta økonomien i husdyrproduksjonene. Likevel, - vi mener at tida er overmoden for et økonomisk løft i kornproduksjonen. For Telemark Bondelag er dette hovedprioritering for årets oppgjør.

I Telemark har vi 50 000 da. som er registrert dyrka mark, og som det ikke blir søkt produksjonstillegg for. Noe er nok hesteareal som er i hobbyhender. Mesteparten av dette arealer er marginalt, - bratt og små teiger. Skal vi få dette i drift igjen må det lønne seg. Situasjonen i dag er at det blir transportert grovfôr fra kornområdene til fjellbygdene.

Bortfallet av støtte for produksjon av Jarlsberg for eksport utfordrer norsk melkeanvendelse på en kraftfull måte. Ett hundre millioner liter er mye melk, og det gir litt perspektiv på mengden når vi vet at aktørenes behov for melk i 2018 var om lag 18 mill. liter mindre enn det som ble produksjonen. Det vil være viktig å få på plass gode kompenserende tiltak, og Telemark Bondelag mener at temaet må bli en del av de ting som tas opp under årets jordbruksforhandlinger. Så er vi noe usikre på om temaet skal bli en del av selve jordbruksforhandlingene i år, eller om det skal gjennomføres som en selvstendig separat drøfting.

Godt fungerende velferdsordninger handler om trygghet for ordnet ferie og fritid, det handler om sikkerhet ved sjukdom, og om mulighet for en anstendig tidligpensjon. Dette handler om å få bønder som er bønder til fortsatt å være bønder, og det handler om rekruttering til vår næring. Telemark Bondelag mener at styrking av velferdsordningene må ha høy prioritet også ved denne forhandlingsrunden. Spesielt en høyning av satsene for tidligpensjon, som har stått stille siden 1999.

Telemark Bondelag ønsker forhandlingsutvalget og det administrative apparatet lykke til. Dere står foran krevende forhandlinger, og ei arbeidsøkt som er svært viktig for den norske bonden!