Inn på Tunet Telemark SA (IPTT) er et samvirkeforetak innen tjenesteytende landbruk. Bedriften tilbyr per i dag inn på tunet- tjenester fra 3 gårder lokalisert i Grenland, men åpner for deltakelse fra leverandørgårder i Telemark som fyller kvalitetskravene og vil arbeide for å etablere en bærekraftig tilbyderorganisering.

Gjennom å tilby gårdene i et felleskap vil man profesjonalisere både salgsledd, leverandørgårder samt sikre god leveransesikkerhet. Et kontaktpunkt skal gi kundene tilgang til et bredt spekter av kvalitetssikrede gårder med ulike tjenestetilbud. De tre gårdene gir i dag aktivitetstilbud til personer med rus og psykiske lidelser på gård, samt tilbyr alternativ opplæringsarena for skoleungdom.

I tillegg til salg av eksisterende tjenester vil samvirket ta en rolle som utviklingsaktør for å tilpasse og etablere nye tjenester tilpasset kundens og deltakernes behov.

Gårdene er kvalitetssikret etter IPTT`s standard som er knyttet opp mot det nasjonale kvalitetssystemet og godkjenningsordning for inn på tunet. Kundene finnes innen helse-, oppvekst- og barnevernssektor i kommunene, NAV, BUFETAT, Fylkeskommune og tiltaks/attføringsbedrifter.

Samvirket i Telemark har i etableringsprosessen sett til, knyttet samarbeid med og hentet erfaring fra lignende organisering i Trøndelag. Inn på Tunet Trøndelag SA ble etablert i 2006 og har opparbeidet erfaring med organisering av tilbydere innenfor tjenesteytende landbruk.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter for aktiviteter, der stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget for Inn på tunet. Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Eksempel på inn på tunet – tjenester er blant annet tilrettelagt opplæring på gården for skolebarn, dagtilbud for hjemmeboende personer med demens, tilrettelagt arbeidstrening for unge og voksne, tjenestetilbud for barnevern.

Kontakt:

Vetle Øverland                                                                                    Geir Lauritzen

Styremedlem og IPT-tilbyder                                                            Daglig leder og IPT-tilbyder

Tlf 900 98 926                                                                                    Tlf 971 68 538

vetle@meltvedt.info                                                                          glaurit@hotmail.com