Jordbruksavtalen innebærer kompensasjon for sviktende inntekt i 2023, kostnadsdekning, inntekt som andre og inntektsløft for 2024 som til sammen gir økte inntektsmuligheter på 111.000 kr per årsverk. Situasjonen i næringa er økonomisk krevende for mange, og den er preget av usikkerhet.

  • Kampen for tetting av inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper er ikke over med denne avtalen, understreker Flatland. - Det er likevel grunn til å gi regjeringen ros for å vise en klar vilje til å løfte jordbrukets inntektsmuligheter hvor målet er inntektsmessig jamstilling med andre i samfunnet.

Redusert inntektsgap til andre grupper og mer til melkeprodusenten
Bonden opplever en tøff økonomisk hverdag, forsterket av kostnadsveksten. Avtalen legger til rette for en inntektsvekst på 111.000 kr per årsverk, der 60.000 kr per årsverk er tetting av gapet mellom inntekten til bonden og andre grupper.

Melkeprodusenten har opplevd fallende inntekter og økte kostnader. Derfor ble melkeproduksjon prioritert i årets krav.

  • Melkeproduksjon er bærebjelken i norsk landbruk og en produksjon som utnytter de naturlige ressursene som finnes i Norge på en svært god måte. Melkeproduksjon er viktig for å ha et landbruk over hele landet, sier Flatland som også er svært fornøyd med at finansieringsordningene for å lette overgangen fra båsfjøs til løsdrift er styrket.

Opptrappingsplan

Regjeringa har lovet en opptrappingsplan for næringa, noe også Stortingsflertallet har bedt om.

  • Resultatet i årets jordbruksforhandlinger må betraktes som et ledd i den opptrappingsplanen for inntekt i jordbruket som Stortinget har vedtatt at skal legges fram, uttaler Flatland. Hun understreker videre at en opptrappingsplan basert på nytt og omforent tallgrunnlag må være på plass til jordbruksforhandlingene i 2024. Vi tar på alvor det regjering og stortingsflertall både har sagt og skrevet om mulighet for inntektsøkning for bonden. Vi har store forventninger til de kommende jordbruksoppgjørene, oppsummerer leder i Telemark Bondelag.

Fakta og tall i avtalen

  • Avtalen gir økte inntektsmuligheter på til sammen 4,147 mrd.kr. sammenliknet med 2023 før oppgjør.
  • Kompensasjon for svikt i inntektsutviklingen i 2023 i forhold til forutsetningene er på 888 mill.kr. (21.900 kr/årsverk). Utover at rammen legger opp til samme inntektsvekst som andre grupper i samfunnet (29.400 kr/årsverk) legger den til rette for å tette inntektsgapet med 60.000 kr/årsverk i 2024.
  • Årets og fjorårets jordbruksavtale legger dermed til rette for å tette inntektsgapet med til sammen 100.000 kr per årsverk.
  • Målprisene øker fra 01.07.23 med 864 mill.kr. Det utgjør økte kostnader til mat på om lag 400 kr i året for en gjennomsnittshusholdning.


Årets jordbruksoppgjør skal etter planen behandles i Stortinget den 12. juni.