Nå ruller ballen

Etter påtrykk fra både regionale produsentlag, myndigheter og oss i Norges Bondelag, Gartnerhallen og Nordgrønt har Landbruks- og matdepartementet gitt i oppdrag til Landbruksdirektoratet (LDIR) å

  • kartlegge omfanget av skadene i samarbeid med statsforvalteren og

  • vurdere tilgjengelige økonomiske ordninger for fruktproduksjonen.

I oppdragsbrevet står det blant annet at

Landbruksdirektoratet skal kartlegge i kva grad desse ordningane kan avhjelpe i ein situasjon med omfattande skade på produksjonsgrunnlaget. Skade på produksjonsgrunnlaget vil utløyse behov for nyinvesteringar/nyplanting samstundes som det vil ha konsekvensar for avlingsnivåa fleire år fram i tid. Utgreiinga må derfor omfatte både avlingstap og kostnader ved nyplanting. Eksisterande ordningar må vurderast opp mot skadeomfanget og korleis ordningane på fungerer samla sett. Utgreiinga skal omfatte vurderingar både på kort og lengre sikt.

Du kan lese hele oppdragsbrevet her

LDIR har fått frist til 15.desember med å rapportere på oppdraget.
Vi skal sørge for å være i god dialog med LDIR og aktuelle statsforvaltere i dette arbeidet.

LMD v/ statssekretær Widar Skogan var på befaring i Midt Telemark allerede i juli. Nå har LMD bedt Landbruksdirektoratet om å kartlegge og vurdere kompensasjonsmulighetene. Foto: Turid Stalsberg, Norges Bondelag

Kontakt landbrukskontoret nå og søk avlingsskadeerstatning

De som er hardt rammet oppfordres til å søke avlingsskadeerstatning på ordinær måte for dette året. Avlingssvikt må meldes til kommunen når det oppstår eller søker har mistanke om at det kan oppstå, hvis man skal søke om avlingsskadeerstatning. Har du ikke gjort det ennå, så må du gjøre det med en gang. Kommunen og andre vil da ha mulighet for å ta en befaring.

Søknadsfristen er 31. oktober og er absolutt. Landbruksdirektoratet må ha meget gode grunner for å gi dispensasjon fra denne.

Les mer om avlingsskadeerstatning hos LDIR

Foreløpige anslag tyder på at rundt 200 000 frukttrær er døde og det er fortsatt uavklart hvor mange som er så svekket at de bør ryddes vekk. Foto Turid Stalsberg, Norges Bondelag

 

Konkrete råd til hva du bør gjøre med døde trær og felt

Det generelle rådet om å få vekk dødt plantemateriale fra feltene for å hindre oppblomstring av soppsjukdommer og skadeinsekter gjelder også i denne situasjonen.

Det er vanskelig å gi generelle råd om hva som bør ryddes av svekkede trær, og du bør konferere med lokal rådgivingstjeneste om dette. 

 

Noen andre avklaringer som allerede er gjort knyttet til produksjonstilskudd og avlingsskadeerstatninger (hentet fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark)

Arealgrunnlag for søknad om produksjonssvikt grunna klima

Areala som skal leggjast til grunn for søknad om produksjonssvikt i 2021, skal etter hovudregelen hentast frå skjema for søknad om produksjonstilskot 2021. Areal som var med i søknad om produksjonstilskot i 2020, og som er rydda på grunn av frostskaden som oppstod vinteren 2020/21, kan også reknast med i arealgrunnlaget for dei som søkjer erstatning for produksjonssvikt i 2021 og følgjeskade 2022.

Areal- og kulturlandskapstilskot

Normalt skal det vere tre i bakken for at eit areal ha rett til Areal- og kulturlandskapstilskot for frukt. Areal som er rydda på grunn av frostskaden som oppstod vinteren 2020/21, kan reknast med i søknad om AK-tilskot for frukt dersom det er teke forsvarlege grep for å reetablere fruktproduksjon på areala. Det vil seie, daude tre er fjerna og destruerte, reetablering av hagen er planlagt, og nye tre er bestilte.

Kommunen bør kontrollere alle areal med frostskade

Kommunen vert oppmoda til å kontrollere alle areal med frostskade på staden. Det vil sikre dyrkaren dokumentasjon for skaden og gi tyngde til vurderinga kommunen skal gjere av skadeårsak og skadeomfang.