Standalen i Sogn og Fjordane.

 

 

Jordbruksoppgjeret i 2015 sette av 20 millionar til utsiktsrydding som skal brukast i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 

 

Høyringsfristen er 11.april

Forskrifta er no ute på høyring og Landbruks- og matdepartementet  tek sikte på at forskrifta skal tre i kraft i løpet av april 2016. 

 

Høyringa finn du her.