Chronic Wasting Disease (CWD), (også kjent som skrantesjuke, er en dødelig sjkdom på hjortedyr som vart oppdaga i Norge for første gang i april 2016. Sidan sommeren 2016 har det pågått ei stor kartlegging av skrantesjuke på hjortedyr i Norge.

Det er hittil funne fem dyr med skrantesjuke: tre villrein frå Nordfjella og to elg fra Selbu. Mattilsynet meiner at det er nødvendig å innføre ekstra forebyggende tiltak i dei to områda der det er funnet positive dyr. Mattilsynet foreslår å innføre forbod og påbod i desse sonene for å forsøke å hindre at skrantesjuke spreier seg i sonene og ut av sonene til nye område der sjukdommen ennå ikkje er funnen.

Mattilsynet foreslår følgende om ny soneforskrift:

  • Soner rundt Norfjella og Selbu. Den foreslåtte Nordfjella-sonen omfatter kommunene Ulvik, Lærdal, Aurland, Hol, Ål og Hemsedal. Den foreslåtte Selbu-sonen omfatter kommunene Selbu, Stjørdal, Meråker, Tydal, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik og Røros.
  • Forbud mot å flytte levende hjortedyr ut av sonene.
  • Forbud mot å flytte skrotter, kadaver og slakterester ut av sonene, samt planter og lav som er tenkt brukt til fôr til hjortedyr.
  • Forbud mot slikkesteiner (til alle dyr) som er tilgjengelige for hjortedyr.
  • Forbud mot å legge ut fôr på utmark til dyr dersom fôret er egnet og tilgjengelig for ville hjortedyr.
  • Påbud om å rengjøre og desinfisere jaktutstyr samt å dekke til slakterester.
  • Påbud om at fôr som lagres på innmark og som oppsøkes av hjortedyr, skal sikres mot at ville hjortedyr får tilgang til fôret.

- Dette er ein svært alvorleg sjukdom med berre ein utgang.  Det er difor viktig å setje i verk tiltak som kan hindre smittespreiing til nye område, seier fylkesleiar Anders Felde.  Samstundes er det mykje som er uavklart og vi vil samarbeide med beitenæringa, viltinteresser, Buskerud Bodnelag og Norges Bodnelag når vi skal sende inn fråsegn i saka.   Det skal mellom anna skipast til eit felles høyringsmøte i Hemsedal 7. april med representantar frå beitenæringa i begge fylka og Norges Bondelag sentralt.  Frist for å kome med fråsegn i saka er 20. april.

Heile saksframstillinga frå Mattilsynet kan du lese her

Informasjon om skrantesjuke på plansjar frå veterinærinstituttet

Moglege konsekvensar for hjorteviltforvaltninga frå Miljødirektorratet