NØGD: Svein Guldal i Norges Bondelag.

 

-Det er enormt potensiale i Sogn og Fjordane, seier Svein Guldal. 

Han jobbar i Norges Bondelag på næringspolitisk avdeling,med klima og bioøkonomi. Bioøkonomi er, kort fortalt, produksjon av fornybare biologiske ressursar. For eksempel til mat,kjemikaliar, ingrediensar, materialar, farmasøytiske produkt og bioenergi.

 -Det er flotte forskningsklynger i Sogn og Fjordane, eg håpar me klarar få til eit samarbeid med felles prosjekt. 

 

Ynskjer å skape verdiar 

- Målet med møtet var å bli kjent med kvarandre sitt arbeid og sjå om det eksisterte felles prosjekt som ville eigne seg for ei felles utvikling. 

Det seier Ingunn Kjelstad i Hellenes/Sfiinx. 

-Koblinga mellom Bondelaget som faglag, Vestlandsforsking som forskingsinstitusjon og Hellenes/Sfiinx som teknisk utviklar/verdikjedeutviklar er ei kobling med brei kunnskap, som kan avle verdifulle verdiskapingsprosjekt for regionen. 

 

Tre mogelege prosjekt

POSITIV: Torunn Hønsi.

 

- Vestlandsforsking har tre moglege prosjektidear innan temaet, som det skal jobbast med framover.

Torunn Hønsi er forskar hjå Vestlandsforskning og fortel at det kom mykje interessant ut av møtet.

-Vegen mot eit bærekraftig samfunn krev meir forsking og innovasjon, bioøkonomien er difor særskilt spennande. Informasjon fra Hellenes og Sfiinx sine satsingsområde, og informasjon om klimaarbeidet til Bondelaget, og kva strategiar bondelaget har sentralt og lokalt innan bioøkonomi var nyttig og interessant.

Kva skjer vidare no?

Me har etablert kontakt og vil informere kvarandre om prosjektinitiativ, og møter innan bioøkonomi/bioenergi framover. Gå ilag om forskingsprosjekt der det er naturleg. 

 

Møtet fann stad i lokala til Hellenes AS 29.april.