Gjennomsnittsbruket må styrkast

Publisert 17.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

122 mjølkeprodusentar i Vestland fylke vil selje mjølkekvotar. Dette syner kor viktig det er å styrke 15 - 30 kyrs bruket i det komande jordbruksforhandlingane skal vi klare å oppretthalde eit landbruk over heile landet seier Anders Felde.

 

LEIAR I SOGN OG FJORDANE BONDELAG: Anders Felde.

 

- I Vestland, og fleire andre regionar er det meldt inn ynskje om å selje eit mykje større volum enn det som er avtalt i ordninga, seier Anders Felde.

Leiaren i Sogn og Fjordane Bondelag er uroa over dei høge tala.

- Vesentleg fleire vil selje kvote enn det som er planlagt kjøpt opp. Dette er eit signal om ei dårlegare tru på ei framtid i mjølkeproduksjonen i vår region enn elles i landet.

Han trur at grunnen til at så mange ynskjer å selje i Vestland har bakgrunn i at vi har dei minste kvotane i landet, og at mange ikkje ser seg råd til å investere i forhold til lausdriftskravet.

- Det er eit veldig tydeleg signal som vi og politikarane må ta på alvor ved å forbetre investeringsverkemidla for dei minste bruka. Dette må løysast i jordbruksoppgjeret i 2020.

 

Nye tal frå Landbruksdirektoratet

Tal frå landbruksdirektoratet syner at det er 548 stykk som ynskjer å selje kvoten sin, 122 av dei bur i Vestland.

Tala frå landbruksdirektoratet finn du her.

 

Har sendt brev

16.januar drøfta styret i Sogn og Fjordane Bondelag saka på styremøte. Dei sendte brev til styret i Norges Bondelag der dei har fokus på å sikre produksjonsfordelinga.

Brevet kan du lese her.

Sjølv om Felde tykkjer det er urovekkande at så mange ynskjer å selje i Vestland, presiserer han at ordninga i utgangspunktet er positiv, då dei som held fram i større grad kan halde oppe produksjonen.

 

 

 

 

 

 

Maskinførarkurs 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer maskinførarkurs. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Bli med på seniorkurs 18.mars!

Dette er kurset for deg som no eller innan kort tid skal overdra garden til neste generasjon, avvikle drift og framleis forvalte garden, eller deg som skal selje garden.

Anders Felde

Vi kan ikkje ete oss ut av klimakrisa

- Vi har inngått ei avtale med regjeringa for å kutte i landbruket sine utslepp innan 2030. Vi har også låge utslepp allereie samanlikna med dei fleste land i verda, og vi arbeider kvar dag for eit endå lågare klimaavtrykk av norsk matproduksjon, men vi kan IKKJE ete oss ut av klimautfordringa seier Anders Felde i ein kommentar til dagens presentasjon av Klimakur 2030

Dette skjer i Sogn og Fjordane Bondelag

Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte 2020

Thon Hotel Jølster - Skei

Våre samarbeidspartnere