Gjennomsnittsbruket må styrkast

Publisert 17.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

122 mjølkeprodusentar i Vestland fylke vil selje mjølkekvotar. Dette syner kor viktig det er å styrke 15 - 30 kyrs bruket i det komande jordbruksforhandlingane skal vi klare å oppretthalde eit landbruk over heile landet seier Anders Felde.

 

LEIAR I SOGN OG FJORDANE BONDELAG: Anders Felde.

 

- I Vestland, og fleire andre regionar er det meldt inn ynskje om å selje eit mykje større volum enn det som er avtalt i ordninga, seier Anders Felde.

Leiaren i Sogn og Fjordane Bondelag er uroa over dei høge tala.

- Vesentleg fleire vil selje kvote enn det som er planlagt kjøpt opp. Dette er eit signal om ei dårlegare tru på ei framtid i mjølkeproduksjonen i vår region enn elles i landet.

Han trur at grunnen til at så mange ynskjer å selje i Vestland har bakgrunn i at vi har dei minste kvotane i landet, og at mange ikkje ser seg råd til å investere i forhold til lausdriftskravet.

- Det er eit veldig tydeleg signal som vi og politikarane må ta på alvor ved å forbetre investeringsverkemidla for dei minste bruka. Dette må løysast i jordbruksoppgjeret i 2020.

 

Nye tal frå Landbruksdirektoratet

Tal frå landbruksdirektoratet syner at det er 548 stykk som ynskjer å selje kvoten sin, 122 av dei bur i Vestland.

Tala frå landbruksdirektoratet finn du her.

 

Har sendt brev

16.januar drøfta styret i Sogn og Fjordane Bondelag saka på styremøte. Dei sendte brev til styret i Norges Bondelag der dei har fokus på å sikre produksjonsfordelinga.

Brevet kan du lese her.

Sjølv om Felde tykkjer det er urovekkande at så mange ynskjer å selje i Vestland, presiserer han at ordninga i utgangspunktet er positiv, då dei som held fram i større grad kan halde oppe produksjonen.

 

 

 

 

 

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Våre samarbeidspartnere