Diskuterte prioriteringar før jordbruksoppgjeret

Publisert 25.01.2018
  • Tips en venn om denne siden

- Vi har som frukt- og bærprodusentar eit liv mykje nærmare forbrukaren og marknaden enn husdyrprodusenten, seier leiar i Grøntutvalet på Vestlandet Kari Sigrun Lysne

Saman med Knut Byrkjenes Hauso frå Hordaland og Audun Skjervøy frå Møre og Romsdal sit Lysne i det felles Grøntutvalet for Bondelaga på Vestlandet.   Utvalet hadde sist onsdag møte i Sogndal for å starte dei første drøftingane om prioriteringane før jordbruksoppgjeret 2018.

- Mange av pilene for grøntnæringane, frukt og bær peikar oppover, men utfordringane er også mange held Lysne fram.   Kjedemakt, importvern, tilgang på plantemateriale, smittepress, økonomiske svingingar og usikkerheit knytt til marknadsadgang er noko grøntprodusentar må lære seg å leve med.  - Når det går bra går det gjerne skikeleg bra, men det kan også gå skikkeleg dårleg om marknad og vertilhøve sviktar samstundes, seier Lysne.

Dei politiske verkemidlane innan grøntnæringa er få, men viktige!   Lysne peikar på tollvernet som ein grunnpilar saman med distriktstilskotet, arealtilskot og tilskot til fruktlager.   - Også innen grøntnæringa, frukt og bær er vi avhengige av verkemidlar som kan jamne ut skilnader i topografi, arrondering og vertilhøve, avsluttar Lysne.

Ikkje noko å seie på humøret når medlemene i det felles Grøntutvalet for fylkesbondelaga på Vestlandet møtest. Frå v: Knut Byrkjenes Hauso, Kari Sigrun Lysne og Audun Skjervøy.

 

 

 

 

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere