Kortnebbgåsbestanden må halveres

  • Tips en venn om denne siden

Bestanden av trekkende kortnebbgås må reduseres til 30 000 individer for å minske de omfattende skadene på jordbruksinteressene. Dette slår Nord-Trøndelag Bondelag fast i sin høringsuttalelse til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

I 1996 ble dette bestandsnivået ansett å være bærekraftig av Direktoratet for naturforvaltning. I dag er bestanden på 60 000 individer, og konfliktene med jordbruksinteressene har økt betydelig de senere åra. Dette er bakgrunnen for at Nord-Trøndelag Bondelag nå krever tiltak for å halvere kortnebbgåsbestanden som mellomlander i Trøndelagsfylkene og i Lofoten på tur til Svalbard for å hekke. Hovedinnspillet i høringsuttalelsen til Fylkesmannen er at dette må tas inn som målsetting i forvaltningsplanen.

Nord-Trøndelag Bondelag behandla forslaget til forvaltningsplan for kortnebbgås på styremøte 29.09.08. Nord-Trøndelag Bondelag støtter en rekke tiltak som er foreslått i forvaltningsplanen. Nord-Trøndelag Bondelags innspill omfatter blant annet:

  • Det må utarbeides ny kunnskap omkring beiteskader forårsaket av kortnebbgås på gras og kornarealer.
  • En styrking av ordningen med tilskudd til tiultak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås.
  • Revidering av tilskuddsordningen slik at en del av midlene kan holdes tilbake for å dekke skader hos grunneiere som ikke har inngått avtale før sesongen.
  • Nord-Trøndelag Bondelag støtter en videreutvikling av modellverktøy for bruk til rangering av områder med hensynh til egnethet for kortnebbgjess på trekket nordover. Resultat fra modellen må samordnes med tilskuddsordningen.
  • Det må bevilges midler til jaktkurs for jegere og kurs for grunneierinteressene om organisering og tilrettelegging.
  • Det må åpnes for vårjakt på kortnebbgås, hvis høstjakt ikke gir tilstrekkelig uttak til å halvere bestanden.
  • Bondelaget støtter arbeidet for å utvikle økoturisme basert på kortnebbgåstrekket gjennom Nord-Trøndelag.
  • Foring av kortnebbgås på trekket vurderes som helt uaktuelt for Nord-Trøndelag Bondelag, og vi støtter Fylkesmannen på dette punktet.
  • Det må gjennomføres videre forsøk med bruk av fangvekster i korn for å holde gjessene mest mulig på stubbåker, og derigjennom redusere skader på grasareal.

Videre etterlyser Nord-Trøndelag Bondelag økonomiske midler fra Mijøverndepartementets budsjett til tiltak rettet mot forvaltning av kortnebbgås. Ved bevilgning av midler over jordbruksavtalen til tilskudd for tilrettelegging av beiteareal for kortnebbgjess ble det opprinnelig protokollført at Miljøverndepartementet skulle bevilge tilsvarende beløp. Dette er ikke fulgt opp, og Nord-Trøndelag Bondelag understreker derfor at nye tiltak må finansieres over Miljøverndepartementets budsjett.

 

Prosjekt kortnebbgås Nord-Trøndelag

Internasjonalt samarbeid om kortnebbgås

Bondelagets engasjement i den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås viser til stor bestand og fri jaktkvote for inneværende år. Grunneierorganisering og samarbeid med jegere er avgjørende for å lykkes.

Kortnebbgås

Ønsker vårjakt på kortnebbgås

Det er nødvendig å åpne for vårjakt på kortnebbgås, for å beskatte hekkebestanden før hekking, mener Nord-Trøndelag Bondelag.

Kortnebbgås

Møte om kortnebbgås

Konfliktnivået øker når stadig flere kortnebbgås mellomlander og gjør skade på åker og eng. Fredag er kortnebbgås tema for et møte i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Bondelag.

NINA Rapport 431

NINA rapport om jakt på kortnebbgås i 2008

God jaktorganisering og utsatt høstpløying er viktig for å øke jaktuttaket av kortnebbgås i Nord-Trøndelag, skriver NINA i rapporten "Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis".

Kortnebbgås lander Jådåren

Vil halvere kortnebbgås-bestanden

Bestanden av kortnebbgås må halveres til 30.000 fugl. Det framgår av forslaget til prinsipprogram for Norges Bondelag, som skal vedtas på årsmøtet 10.-12. juni.

Våre samarbeidspartnere