NINA rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Direktoratet for naturforvaltning, og har hatt som formål å kartlegge jaktaktivitet og kortnebbgjessenes arealbruk om høsten for å bidra til en bærekraftig jaktutnyttelse i regionen. De to siste årene har Fylkesmannen arbeidet for å stimulere grunneierne i aktuelle områder til organisering og salg av kortnebbgåsjakt. Samtidig har NTJFF i samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag gjennomført flere kurs i kortnebbgåsjakt i regionen. Formålet er økt uttak av kortnebbgås for å begrense bestandsveksten, og på sikt redusere bestanden.

Rapporten viser at jaktuttaket av kortnebbgås har gått betydelig opp i Nord-Trøndelag i perioden 2001-2007, fra omkring 350 gjess til i overkant av 1700. I 2007 stod jegere i Nord-Trøndelag for hele 77% av det samlede jaktuttaket i Norge. Totalt er det anslått at det årlig er felt omkring 4 000 kortnebbgjess i Norge, Svalbard og Danmark i denne perioden. Likevel har bestanden økt, og fra forskerhold antas det at uttaket kan dobles uten at det vil få negative bestandsøkologiske konsekvenser. For å nå Bondelagets krav om en halvering av kortnebbgåsbestanden legger imidlertid vi vekt på at uttaket må økes ut over dette anslaget.

I dag er jakta delvis organisert med felles jaktkortsalg og fra faste plasser, men uten at intensiteten og fordelingen på områder er organisert. For sterk jaktintensitet vil jage gjessene fra området, og reduserer det samlede uttaket. NINA gir med bakgrunn i 2008-sesongen en rekke forslag til hvordan jakta kan gjøres mer effektiv og på den måten øke uttaket av kortnebbgås. Det pekes spesielt på:

  • Felles jaktkortsalg for flere grunneiere/grunneierlag
  • Jaktfrie dager, jakttidsbestemmelser og felles organisering over store områder.
  • Utsatt høstpløying
  • Kursing i gåsejakt
  • God informasjon ved salg av jaktkort om gjeldende regler og lokal praksis mht jaktutøvelsen.
  • Evaluering og innrapportering av jaktpraksis og jaktutbytte

Nord-Trøndelag Bondelag mener det er positivt at det har vært arbeidet målrettet både fra Fylkesmannen, NTJFF og fra grunneierhold for å øke uttaket av kortnebbgås. Det må imidlertid arbeides videre med sikte på effektivisere høstjakta for å redusere bestanden og de betydelige konfliktene med jordbruksinteressene i fylket.