70.000 kortnebbgås mellomlander i Nord-Trøndelag på veg nordover hver vår.
Forslaget fremmes i en høringsuttalelse til Nord-Trøndelag fylkeskommune om en ny forskrift om jakt- og fangsttider.

Bondelaget viser til at flere gåsearter er i sterk vekst, og beiteskader på innmark er et betydelig problem over stadig større områder. I Nord-Trøndelag er det spesielt kortnebbgåsa på vårtrekk som er problemet, men også grågås er et problem i enkelte områder.

Bestanden av kortnebbgås er nå oppe i 70.000 individer. Det arbeides med en internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås,  noe som viser at det er behov for en aktiv forvaltning av bestanden.

- Det er svært viktig å sikre tilstrekkelig beskatning av kortnebbgåsbestanden for å unngå en videre vekst og økt konflikt med landbruksinteressene, sier leder Kåre Peder Aakre i Nord-Trøndelag Bondelag.

Erfaringer med eksplosiv vekst av enkelte gåsearter på det amerikanske kontinentet viser at veksten må håndteres før bestandene blir for store.

Nord-Trøndelag Bondelag har tidligere krevd at bestanden må ned på 30.000 individer, noe som ble ansett som bærekraftig i 1996. Men før bestanden kan reduseres, må tilveksten tas ut.

Fylkeslaget foreslår derfor at den ordinære jakttidsstarten for grågås, kortnebbgås, kandadagås og stripegås framskyndes til 1. august. I tillegg er det nødvendig å åpne for ekstraordinær vårjakt på kortnebbgås for å beskatte hekkebestanden før hekking. Selv om det arbeides for å gjøre høstjakta på kortnebbså mer effektiv, og øke uttaket, vil det være nødvendig å ta ut gås på vårtrekket, mener Bondelaget.

I sitt innspill støtter Bondelaget DNs forslag om å utvide hjortejakta til perioden 1. september til 23. desember. Norges Bondelag har foreslått at jaktperioden også for elg utvides på samme måte. Nord-Trøndelag Bondelag støtter dette forslaget.

Les mer:
Høringsbrevet fra Nord-Trøndelag Bondelag