Last ned Statens tilbud 2019 her (160 sider)

Ramme: 
Kravet i parantes.

Statens tilbud har en ramme på 1000 millioner (1920) og finansieres slik:

 • Økte målpriser: 249 mill (249)
 • Budsjettmidler: 641 mill (1360)
 • Verdi jordbruksfradrag (spart skatt): 61 mill (92)
 • Ledige midler: 49 mill (49)
 • Jordbruket krever i tillegg en styrking av jordbruksfradraget tilsvarende 170 mill i spart skatt.

Forventet økning i inntektsmulighet: kr 16 400 pr årsverk (31 000). Dette er etter kostnadsdekning, men det legges inn en forutsetning om bedret markedsbalanse tilsvarende 250 mill.

Hovedprioriteringer i tilbudet

 • Styrke plantebaserte produksjoner
 • Styrke den geografiske produksjonsfordelinga
 • Styrker velferdsordningene
Staten viser til at overproduksjon fortsatt gir betydelig inntektstap, men det ligger til rette for bedre markedsbalanse i 2020. Statens forhandlingsutvalg legger til grunn en forbedring av markedsbalanse tilsvarende 250 mill kroner.
Vi merker oss at tilbudet legger vekt på distrikt (mer til sone 5-7), i motsetning til kravet som legger vekt på struktur (mer til små og mellomstore bruk).
 
Felles for flere produksjoner (kravet i parantes)
 • Øke kulturlandskapstilskuddet med kr 4 pr dekar (15 kr)
 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 6 % (7,8 %), og taket pr foretak heves med 4700 kr (6150 kr). Videre styrkes ordningen for avløsning ved sykdom og landbruksvikarordningen
 
Innovasjon og vekst i grøntnæringa (grønnsaker, potet, frukt og bær)
Grøntsektoren har et stort innovasjon- og markedspotensial. Det foreslås å sette ned ei gruppe for grønn innvasjon og vekst med sentrale aktører innen grøntsektoren, kalles et strategisk råd for grøntsektoren. Det foreslås å sette av 80 mill (150 mill i kravet) til et program med elementer som FoU, presisjonsjordbruk, ny teknologi, investeringsmidler og rekrutteringstiltak.
Andre forslag på grønt:
- øke målpris på potet med 25 øre pr kg 
- økte målpriser med 3,8%
- styrke distriktstilskudd frukt, bær og grønnsaker med 19,3 mill kroner.
 
Korn og kraftfôr
 • økt målpris matkorn 12 øre (17 øre)
 • Økt målpris fôrkorn 10 øre (15 øre)
 • Økt arealtilskudd sone 1 (Vestfold) 10 kr pr dekar (kr 25 opp til 400 daa)
 • Økt arealtilskudd sone 3 (Telemark) 10 kr pr dekar (kr 45 opp til 400 daa)
 • Økt prisnedskrivingstilskuddet med 57,7 mill (147,2 mill). Dette vil gi 3 øre (1 øre) økning i råvarepris til kraftfôr.
 • Øke matkorntilskuddet slik at det blir uendret pris på matkorn til industrien
 • Styrke tilskuddet til beredskapslagring av såkorn til 0,80 kr pr kg (1,10 pr kg)
 • Øke frakttilskuddet til kraftfôr med 15 mill (20 mill)

Gris og annen kraftfôrbaserte produksjoner

 • Uendret målpris på svin (som kravet)
 • Forventa økning i råvarer til kraftfôr på 3 øre pr kg (1 øre)
 • Velferdsordninger (se over)

Sau og lam

 • Øke beitetilskuddet med 10 kr pr sau ( 0 )
 • Øke utmarksbeitetilskuddet med 10 kr pr sau (kr 40 pr sau)
 • Ingen endring i innmarksbeitefaktoren (ønsker endring fra 0,6 til 0,7)
 • Husdyrtilskudd til sau justeres. Nedre satsintervall økes til 150 dyr. Husdyrtilskuddet økes med 15 kr pr sau opp til 126 sau og økes med 689 kr pr sau for 127 til 150 sau (her foreslo jordbruket en reduksjon)
 • Videreføre lammeslakttilskuddet (som kravet)
 • Det åpnes for investeringsstøtte til sau/lam i 2020 (jordbruket ønsker fortsatt stopp på støtte til kapasitetsutvidelse)

Storfe

 • Øke beitetilskuddet med 50 kr pr dyr (50 kr pr dyr)
 • Øke utmarksbeitetilskuddet med kr 50 pr dyr (222 kr pr dyr)
 • Ingen endring i innmarksbeitefaktoren (ønsker endring fra 0,6 til 0,7)
 • Ingen endring i kvalitetstilskudd for storfe (jordbruket foreslo å kutte i O+)
 • Økt arealtilskudd grovfôr i sone 5B-7 (ikke Vestfold og Telemark)
 • Øke driftstilskuddet til ammeku (mest i sone 5-7)
 • Øke husdyrtilskudd til ammeku på 300 kr/dyr opp til 50 kyr
Jordbruket har ikke økninger i driftstilskudd og husdyrtilskudd til ammeku i sitt krav, men de ønsket å utvide pyramidetilskuddet (til små og mellomstore melkebruk) til også å omfatte ammuku.
 
Melk
 • Øke målprisen med 3 øre pr liter (som kravet)
 • Distriktstilskuddet økes med 4 øre i sone D-J (0 i kravet)
 • Driftstilskuddet til melkeproduksjon økes med 6 000 kroner pr bruk i sone 1 (9 000 kr pr bruk)
 • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk forsterkes for de første 23 dyra, og deretter reduseres
 • Øke husdyrtilskuddet med 440 kr på ku for inntil 50 kuer (1219 pr ku)
 • Ingen endringer i kvoteordningen (her har kravet flere forslag for å redusere leieandleen på kvote)

Klima og miljø

 • Styrke RMP med 35 mill
 • Øke SMIL med 12 mill kr
 • Øke tilskuddet til drenering med 10 mill kr
 • Styrke satsingen på biogass med 2 mill kr
 • Sette av 8 mill kr til Klimasmart landbruk
 • En økning på verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling med 10 mill kr.
Jordbrukets  forhandlingsutvalg skal nå vurdere tilbudet og melde tilbake til staten om det er aktueølt å gå i forhandlinger. Forhandlingene skal avsluttes seinest 16. mai.