• Om lag 20 % av landarealet i Vestfold er matjord (litt over 400.000 dekar).
 • «Lille» Vestfold har bare 4 % av landets matjordareal, men over 90 % av Vestfolds matjord er egnet til produksjon av korn, potet eller grønnsaker. Vi er derfor svært viktig for Norges selvforsyning av mat:
  • 20 % av Norges matkorn produseres i Vestfold
  • Vestfold har 22 % av Norges grønnsaksproduksjon (areal)
  • Drøyt 1000 av fylkets aktive bønder produserer korn
  • Vi er Norges nest største potetfylke (14,5 % produseres her)
    
 • I Vestfold produseres nesten 7 % av landets slaktegris.

Hvis man legger alle pølsene som produseres i løpet av et år på Nortura i Tønsberg etter hverandre når de rundt Ekvator!

 • Fylkets drøyt 5000 sauer og deres lam bidrar til å holde godt besøkte friarealer, øyer og kulturlandskapet åpent. Det gjør også fylkets 2500 melkekyr. De produserer dessuten 17 millioner liter melk, noe som dekker Vestfoldinnbyggernes årlige behov for drikkemelk! Og vestfoldbonden er innovativ; Vi er fremst i landet når det gjelder ombygging til løsdriftsfjøs og hver 3. liter melkes nå av robot.

Vi skaper verdier og arbeidsplasser

AgriAnalyse oppdaterte verdiskapingsrapporten for Vestfolds landbruk og matindustri i 2017;

 • Førstehåndsverdien i Vestfolds jordbruksproduksjon utgjør 1,7 milliarder kroner
  • Grønnsaker, poteter, frukt og bær produseres på ca 8,7 % av arealet, men utgjør ca 57 % av førstehåndsverdien.
    
 • Fylkets matindustri omsetter for om lag 11 milliarder kroner hvert år!
   
 • Vestfoldlandbruket bidrar til en betydelig sysselsetting;
  • 1398 er sysselsatt i jordbruk og tilhørende tjenester
  • 233 er sysselsatt i skogbruket
  • 2694 er sysselsatt i mat-(næringsmiddel)industrien, dvs hver 4. industriarbeider i Vestfold!
  • Nortura, Matbørsen, Tine, Fatland og Findus utgjør de største, med over 100 ansatte hver, men det er 124 næringsmiddelbedrifter i fylket.
  • 824 er sysselsatt i trelast, trevare og papirindustri

Mens sysselsatte i industrien i Vestfold har falt med 26 % siden 1999, har sysselsatte i mat-industrien økt med 9 %. I Vestfold er nå hver 4. industriansatte sysselsatt i matindustrien.

Norsk matindustri er i stor grad basert på innsatsfaktorer fra norsk råvareproduksjon. Uten dette er det liten grunn til å regne med at norsk matindustri vil bestå. Et velfungerende importvern og gode rammer for norsk matproduksjon sikrer verdiskaping i matindustrien!

Og best av alt; Verdiskapinga i vestfoldlandbruket er en del av framtidas bioøkonomi!

Vestfold Bondelag - vi lager maten din