Nøkkeltall verdiskaping
2439 aktive jordbruksforetak
2515 sysselsatt i jordbruk, 701 i skogbruk
Førstehåndsverdi jordbruket: 2,4 milliarder kroner
Førstehåndsverdi i skogbruket: 400 millioner kroner

126 bedrifter i næringsmiddelindustrien
2976 sysselsatte i næringsmiddelindustrien
=>Årlig omsetning: 14 milliarder

187 bedrifter i trelast- og trevareindustrien
994 sysselsatte i trelast- og trevareindustrien
=>Årlig omsetning: 2,9 milliarder

Totalt 10 779 som er sysselsatt i jordbruk, skogbruk og tilhørende industri + ringvirkninger i Vestfold og Telemark

Da Vestfold og Telemark ble slått sammen til et fylke, fikk vi AgriAnalyse til å lage en verdiskapingsrapport for landbruket i Vestfold og Telemark. Du kan lese rapporten ved å trykke på lenken i boksen til høyre. Her finner du også lenke til faktaark for din kommune. 

En kortversjon av verdiskapingsrapporten kan lastes ned her 

Jordbruksproduksjon og husdyr

I Vestfold og Telemark er nesten 649 028 dekar jordbruksareal i drift, noe som utgjør om lag 3,7 % av fylkets landareal. 6,5 % av alt jordbruksareal i Norge ligger i vårt fylke. Gunstig klima og jordsmonn gjør Vestfold og deler av Telemark til «grøntfylke» med stor frukt-, bær-, grønnsaks- og potetproduksjon. Fylkets produksjon av matkorn, proteinvekster og engfrø har også stor nasjonal betydning.

På over halvparten av jordbruksarealet dyrkes det korn. Vestfold og Telemark bidrar med 20-25 % av landets matkorn (varierer fra år til år). 41 % av jordbruksarealet brukes til grovfôrproduksjon. 

Det er ikke i sum så store areal som brukes til å produsere grønnsaker, frukt og bær. Men, vi har 25 % av Norges grønnsaksareal og 21 % av landets fruktareal. 

Gras- og grønnsaksarealet har økt og kornarealet er redusert betydelig de siste 20 årene (2000 til 2020).

Fylkets drøyt 22.000 sau og deres lam bidrar til å holde kulturlanskapet åpent og nyttigjør seg en viktig ressurs i utmarka. Det samme gjør drøyt 4.500 melkekyr og 7.000 ammekyr i Vestfold og Telemark. 

I Vestfold og Telemark produseres 8 % av landets slaktegris. (120.000 dyr). 

Stor verdiskaping på jordet og i fjøs

Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjonen i Vestfold og Telemark var i 2020 på 2,4 milliarder kroner. Kornproduksjonen står for den største andelen, med 469 millioner. Tilsammen står planteproduksjonene for 61 % av førstehåndsverdien. Det er verdt å merke seg at grønnsaker, frukt og bær bare bruker 4 % av jordbruksarealet i fylket, men at disse produksjonene står for 22 % av førstehåndsverdien.

Skogbruk

Skog og utmark (utenom fjell) utgjør 52 % av fylkets totalareal. Når fjell inkluderes, utgjør skog og utmark 94 % av totalarealet. Anslått tilvekst i Vestfold og Telemarks skoger er 2,75 millioner m3 årlig. Det hogges rundt 1 million m3 i året. Skog er den viktigste arealbrukskategorien som tar opp klimagasser. Opptak av CO2 er tett korrelert med skogens tilvekst. Tiltak for å øke produksjonen av biomasse på eksisterende skogarealer, som gjødsling, økt plantetetthet og økt skogplanteforedling, vil bidra til å øke opptaket av klimagasser i skog. Et aktivt skogbruk er et godt klimatiltak, og skogen vår binder om lag 2,4 millioner tonn CO2 ekvivalenter, eller over halvparten av fylkets klimagassutslipp!

Enda større verdiskaping i mat-, trelast- og trevareindustri

Mat- og treindustrien i Vestfold og Telemark sysselsetter en betydelig andel av fylkets sysselsatte. Og der sysselsettingen i annen industri har gått betydelig ned, så har sysselsatte i matindustrien holdt seg relativt stabil. Hver 6. industriarbeider i fylket jobber nå i matindustrien.

Fylkets matindustri omsetter for rundt 14 milliarder! Og treindustrien for nesten 3 milliarder.

Det er verdt å merke seg at det er sterk sammenheng mellom hvor maten produseres på jordet og hvor industrien er plassert. Det går bare noen timer fra ertene er høstet til de er nedfrosset og Norges største fruktpakkeri, Telefrukt AS, ligger midt i fruktbygda Gvarv.

Bondelaget, sammen med Bonde-og småbrukarlaget, LO, NHO, Statsforvalteren og Fylkeskommunnen i Vestfold og Telemark står bak rapporten.