Enighet om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021.

- Jeg er glad for at vi gjennom en jordbruksavtale har fått avklart noen av rammene for bonden og norsk matproduksjon. Det er mer viktig enn noen gang, sier leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller.  I ei tid da utfordringene står i kø og det er stor usikkerhet, er det viktig at noe er forutsigbart.

Foran årets jordbruksoppgjør foreligger ikke et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling for jordbruket. Det er stor usikkerhet rundt økonomiske faktorer som valuta, renter, og prisutvikling, lønnsforhandlinger for andre sektorer er ikke gjennomført og det er ikke utviklet et budsjettanslag for 2020. Koronarestriksjoner påvirket også de praktiske mulighetene for gjennomføring av ordinære forhandlinger.

- Det var viktig å få forhandlinger denne våren. Bonden skal produsere mat også i de usikre tidene vi har nå. Disse forhandlingene gir bonden noen avklaringer, som nye priser fra 1.juli og hva vi får av tilskudd i 2021, sier Thorleif Müller.

Norske ressurser

De forenklede forhandlingene har omfattet færre tema enn normalt, og det har ikke vært diskutert ny politikk eller nye virkemidler i dette oppgjøret. I avtalen er det satt nye målpriser og fordelt en budsjettramme på 350 mill.kr. Disse midlene er fordelt slik at de treffer bredt både i produksjon, størrelse og geografi.

- Selv om den spesielle situasjonen landet er i, har påvirket årets jordbruksforhandlinger, følger vi opp viktige områder for næringa. Vi har økt priser og tilskudd. I avtalen viderefører vi satsingen på mer grønt, frukt, bær og potet. Det er markedsmuligheter på korn som vi ønsker å utnytte. Samlet sett har vi vektlagt en økt bruk av norske ressurser i matproduksjonen framover, sier Lars Petter Bartnes.

Større avklaringer i 2021

I sluttprotokollen blir det understreket at partene ved ordinære forhandlinger i 2021 skal vurdere inntekts- og kostnadsutviklingen for inneværende år og framover, også sett i forhold til Stortingets inntektsmål.

- Det er viktig å legge grunnlaget for norsk matsikkerhet framover. For oss blir inntektsutvikling svært viktig inn mot jordbruksoppgjøret 2021, sier Lars Petter Bartnes.