Rekruttering til grønn næring er eid av Trøndelag Bondelag og Erica Hogstad Fjæran (til høyre) har vært prosjektleder i den treårige virkeperioden for prosjektet (2019-2022). Prosjektet har hatt som formål å øke synlighet og interesse for muligheter innen grønt næringsliv, og styrke samarbeidet om rekruttering til grønn næring.

Rekrutteringsprosjektet har samlet aktører fra en sterk landbrukskoalisjon i Trøndelag, herunder Statsforvalteren, Fylkeskommunen, kommunale landbrukskontor, samvirker, organisasjoner, naturbruksskoler, høyere utdanning og forskning.

Prosjektet har jobbet med fire overordnede tiltaksområder:

  • Rekrutteringsvirksomhet (fysiske og digitale møteplasser med ungdommer)
  • Samhandlingsarenaer (samarbeid internt i grønn næring)
  • Kommunikasjon (ekstern kunnskapsformidling om rekruttering, prosjekt og grønn næring)
  • Informasjonsmateriale (materiale utviklet for å formidle kunnskap om grønn næring)

 

Tiltak i prosjekt

Blant tiltak utviklet i rekrutteringsprosjektet er veileder om Grønn Utdanning, digitalisering og ferdigstilling av Landbruksspillet, ROT – læring om grønn næring (læringsarena for ungdomsskolen), Visste du at? (blågrønt samarbeid og kampanje), samt rekrutteringsnettverk i regi av Statsforvalteren.

- Det er viktig at næringa nå anvender materialet som er utviklet i framtidig rekrutteringsarbeid, slik som mikrokampanjen dere ser her! De er til for å brukes! heier prosjektlederen. Følg linkene, så finner dere mye god info og verktøy som tydeliggjør hva vi jobber med, og hvilke fagområder som hører til ei variert grønn næring!

I tillegg har prosjektet samarbeidet med nasjonalt rekrutteringsprosjekt hos Norges Bondelag, skrevet kronikker, holdt foredrag om grønn utdanning og næring, deltatt ved utdanningsmesser og i Bondelagets podcast, bidratt i arbeidsgruppe for utredning av naturbruk grønn sektor, og drevet annen relevant rekrutteringsvirksomhet.

 

Betydningen av rekrutteringsarbeid

Det er et enormt behov for å prioritere en aktiv innsats innen rekruttering, kunnskapsformidling og kompetanseheving på vegne av en variert, faglig sterk og omfattende grønn næring. Her kommer Trøndelag særlig godt ut, med sterke verdikjeder innen jord, husdyr, skog, matforedling, og også havbruk. Framtidig satsinger innen biobasert og sirkulær næring vil skape nye jobber, og rekruttering er derfor avgjørende for å sikre kompetansebehovet som denne utviklingen og aktiviteten vil utløse.

- Ungdommers interesse for dyr, natur, mat og klima er et viktig satsingsområde. Deres innsats og engasjement teller. Økt synlighet og interesse for grønn utdanning og næring er avgjørende for rekruttering til grønne jobber! understreker prosjektleder Fjæran.

 

Rekrutteringsprosjektet ble avsluttet i mars 2022, og prosjektrapport kan leses her.