Erica Hogstad Fjæran er prosjektleder for Trøndelag Bondelag. Hun jobber med rekruttering til grønn næring, er selv utdannet innen husdyrvitenskap og etologi, og har et brennende engasjement for at flere ungdommer skal oppdage grønn utdanning slik hun selv gjorde.

- Det er sagt at fotosyntesen er den eneste, virkelige verdiskapningen i verden. Jeg elsker dette sitatet. Uavhengig av hva som skjer i framtida, så vil mennesker og dyr være betingelsesløst avhengige av at plantene opprettholder vårt livsgrunnlag. Plantenes evne til å absorbere CO2 og produsere oksygen og sukker er magien, eller skal jeg si kjemien, som holder oss alle i live. 

Prosjektlederen er opptatt av å synliggjøre både eksisterende og framtidige muligheter for de som er opptatt av miljø, grønne valg og ei bærekraftig framtid. Hun er likevel klar på at grunnleggende behov er de viktigste.

- Mat er vårt mest elementære behov. Alt annet er bonus, også sett i et evolusjonært perspektiv. Hus og hjem, medisiner, sosiale forhold, ski, biler og sydenreiser – alt dette kommer etter at vårt behov for mat er oppfylt. Og uansett hva vi skal spise så trenger vi mat, nå og i framtida. 

 

Landbruket er grønn næring # 1!

Grønn kunnskap, grønn utdanning og grønn kompetanse skal bringe oss videre inn i framtida. Et grønt skifte innebærer en overgang til fornybare løsninger i alt fra energiproduksjon og klær, til utstyr, bygg, transport og industri – rett og slett alt som omhandler menneskers ressursbruk i verden.

- Likevel, når alt framstilles i et lys av det grønne skiftet og vi skyver et bærekraftig ideal foran oss, så skal vi være klar over at norsk landbruk og matproduksjon fra før er verdensledende i ressurseffektiv produksjon. Her har grønn kompetanse eksistert lenge. Sammen med skogbruket står norsk landbruk med sitt tilsluttede nettverk i framsetet av grønn næringsutvikling.

Erica mener det er viktig å løfte alle de gode eksemplene som understreker hvorfor grønn næring er fremoverlent og kunnskapshungrig.

- Se bare på historikken i det kunnskapsbaserte arbeidet med avl på norske husdyr. Norske husdyr er avlet helhetlig for å ivareta gode mordyregenskaper og god helse, en tilnærming som balanserer biologi og produksjon, og som nå er ettertraktet blant verdens største matproduserende nasjoner. Norsk avl fungerer, den er dynamisk og tilpasser seg stadig nye forutsetninger, mål og krav. Det skal vi være stolt over!

 

Grønn næring – ei klimafokusert næring!

Norsk Rødt Fe er resultat av møysommelig avl, forskning og utvikling. Melkekua vår er en klimavinner fordi den kombinerer melk- og kjøttproduksjon, utnytter gras og beite, er frisk og ved god helse, og antall dyr har gått ned betraktelig de siste tiårene. Dette gjør at vi trenger færre dyr for å opprettholde samme nivå av matproduksjon.

Erica Hogstad Fjæran. Foto: privat- Også må vi ikke glemme klimagevinsten ved beitebruk! Når drøvtyggere spiser gras så binder de CO2 i jorda. Planteeterne våre er en del av et biologisk kretsløp av næringsstoffer som vokser, endrer form, tas opp og brytes ned. For at matproduksjonen også skal være klimavennlig i framtida er det utrolig viktig at unge, karrieresøkende mennesker ønsker å ha denne kunnskapen, og at de vil bidra til å jobbe med en av vår tids viktigste saker!

Også gjøres det selvsagt viktig klimaarbeid på adskillig flere fronter innenfor grønn næring. Erica poengterer hvor viktig det er å vise fram mengden av forskning som foregår, slik at man skaper nysgjerrighet, forståelse og interesse for grønn utdanning og næring. Vi må vise mulighetene!

Blant annet forskes det på norskproduserte råvarer til dyrefôr, både med bruk av tanglopper, hydroponi (dyrking uten jord) og alger fra hav og sjø. Også skognæringa har potensiale for å bidra i fôrproduksjonen, og Erica understreker at det tverrfaglige samarbeidet mellom jord, skog og hav sannsynligvis vil eksplodere framover. Til det trenger vi arbeidskraft i form av kvalifiserte og ambisiøse unge mennesker.

 

Alt henger sammen med alt

Å være i risikogruppen for korona (og andre virus) ses nå i sammenheng med redusert immunforsvar tilknyttet antibiotikaresistens. Da er det betryggende å vite at Norge er det landet i verden som bruker minst antibiotika, både på dyr og mennesker. Dette er et eksempel til etterfølgelse for andre land.

Norge er også langt framme i arbeid med dyrevelferd, teknologi og robotisering, plante- og jordkunnskap, og klimaaspekter ved dyrehold, matproduksjon, skognæring, transport, og mer. Vi har mål om en fossilfri maskinpark, vi skal over på fornybare energikilder, og vi skal høste enda mer kunnskap om gjødselbruk, jorda som karbonlager og en sirukulær tilnærming til alt innen bioøkonomien og ressursforvaltning.

Norsk grønn næring har høy kompetanse i alle ledd, samtidig som vi har enda mer å gå på. Vi har også høy grad av investeringsvilje og et rammeverk som oppmuntrer til kreativitet og innovasjon.

- I ei grønn framtid vet vi, som i dag, at forvaltning krever helhetlig tilnærming. Bærekraft handler like mye om sosiale og økonomiske faktorer, som miljø. Vi kan ikke løsrive en innsatsfaktor, da går de andre til grunne. Denne tilnærmingen og omveltningen krever grønn kunnskap på mange nivå. Alt henger sammen med alt, og livet nå er en tankevekker om de virkelige verdiene våre. Fotosyntesen. Mat. Tid. Natur.

 

Gjør som Hulken – vær en grønn helt!

Unge i dag går med et brennende ønske om å bidra til forandring, holdningsendring og utvikling. Dersom menneskelige behov, miljø og verdens ressursgrunnlag skal kunne fungere i samspill trenger vi ungdom som vil jobbe med nye løsninger og teknologisk kompetanse i ei biologisk næring og et grønt arbeidssmiljø. Erica avslutter:

- I en tid hvor behovet for mat og selvforsyning er i stormens sentrum, så oppfordrer FN til å ikke minste viktige bærekraftsmål av syne. Dette er et viktig budskap og oppfordring til karrierevalg for ungdommene våre! Vi trenger dere!