Politiske diskusjoner

Nytt tallgrunnlag og en plan for opptrapping av inntekta for bønder ble lagt fram for Stortinget på fredag, og ikke overraskede vil nok dette prege debatten på årsmøtet.

Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse vil innlede over temaet «Matproduksjon og beredskap i en urolig verden», og den nevnte Stortingsmelding nr 11 «Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket» forventer vi at også vil prege denne innledningen.

Dette vil sammen med en politiske refleksjoner fra Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, og leders tale fra Ole-Kristian Bergerud danne grunnlaget for dagens generaldebatt.

Årsmøtepapirer

Her kan du se årsmøtepapirene og årsmelding med regnskap som er utsendt til delegatene.

Timeplan

Årsmøte i Østfold Bondelag 2024 avholdes på Bolagsgården i Rakkestad, med følgende timeplan:

08.30 Registrering, kaffe og rundstykker

09.00 Åpning av årsmøtet

09.25 Opprop

09.30 Sak 1 Konstituering av møtet

a. Godkjenning av innkalling og saksliste

b. Åpent eller lukket møte

c. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder

d. Valg av tellekorps

09.40 Sak 2 Leders tale

10.10 Sak 3 Innlegg v/ Christian Anton Smedshaug

10.40 Pause

10.55 Sak 3 Innlegg v/ Sigrid Hjørnegård

11.25 Generaldebatt

12.30 Lunsj

13.30 Generaldebatt fortsetter

14.30 Sak 4 Årsmelding 2023

14.40 Sak 5 Regnskap 2023

14.50 Sak 6 Strategi- og handlingsplan 2024 - 2025

15.00 Sak 7 Budsjett 2024

15.10 Sak 8 Innkomne saker

15.15 Pause

15.40 Aksjonsplaner i fbm. JBF, samt vårkampanjen – møtet lukkes

15.50 Sak 9 Utdeling av priser

16.05 Sak 10 Valg

17.00 Avslutning og avtakking

~17.20 Møteslutt