Ønsker vårjakt på kortnebbgås

  • Tips en venn om denne siden

Det er nødvendig å åpne for vårjakt på kortnebbgås, for å beskatte hekkebestanden før hekking, mener Nord-Trøndelag Bondelag.

70.000 kortnebbgås mellomlander i Nord-Trøndelag på veg nordover hver vår.
Forslaget fremmes i en høringsuttalelse til Nord-Trøndelag fylkeskommune om en ny forskrift om jakt- og fangsttider.

Bondelaget viser til at flere gåsearter er i sterk vekst, og beiteskader på innmark er et betydelig problem over stadig større områder. I Nord-Trøndelag er det spesielt kortnebbgåsa på vårtrekk som er problemet, men også grågås er et problem i enkelte områder.

Bestanden av kortnebbgås er nå oppe i 70.000 individer. Det arbeides med en internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås,  noe som viser at det er behov for en aktiv forvaltning av bestanden.

- Det er svært viktig å sikre tilstrekkelig beskatning av kortnebbgåsbestanden for å unngå en videre vekst og økt konflikt med landbruksinteressene, sier leder Kåre Peder Aakre i Nord-Trøndelag Bondelag.

Erfaringer med eksplosiv vekst av enkelte gåsearter på det amerikanske kontinentet viser at veksten må håndteres før bestandene blir for store.

Nord-Trøndelag Bondelag har tidligere krevd at bestanden må ned på 30.000 individer, noe som ble ansett som bærekraftig i 1996. Men før bestanden kan reduseres, må tilveksten tas ut.

Fylkeslaget foreslår derfor at den ordinære jakttidsstarten for grågås, kortnebbgås, kandadagås og stripegås framskyndes til 1. august. I tillegg er det nødvendig å åpne for ekstraordinær vårjakt på kortnebbgås for å beskatte hekkebestanden før hekking. Selv om det arbeides for å gjøre høstjakta på kortnebbså mer effektiv, og øke uttaket, vil det være nødvendig å ta ut gås på vårtrekket, mener Bondelaget.

I sitt innspill støtter Bondelaget DNs forslag om å utvide hjortejakta til perioden 1. september til 23. desember. Norges Bondelag har foreslått at jaktperioden også for elg utvides på samme måte. Nord-Trøndelag Bondelag støtter dette forslaget.

Les mer:
Høringsbrevet fra Nord-Trøndelag Bondelag

Prosjekt kortnebbgås Nord-Trøndelag

Internasjonalt samarbeid om kortnebbgås

Bondelagets engasjement i den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås viser til stor bestand og fri jaktkvote for inneværende år. Grunneierorganisering og samarbeid med jegere er avgjørende for å lykkes.

Kortnebbgås

Møte om kortnebbgås

Konfliktnivået øker når stadig flere kortnebbgås mellomlander og gjør skade på åker og eng. Fredag er kortnebbgås tema for et møte i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Bondelag.

NINA Rapport 431

NINA rapport om jakt på kortnebbgås i 2008

God jaktorganisering og utsatt høstpløying er viktig for å øke jaktuttaket av kortnebbgås i Nord-Trøndelag, skriver NINA i rapporten "Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis".

Kortnebbgås lander Jådåren

Vil halvere kortnebbgås-bestanden

Bestanden av kortnebbgås må halveres til 30.000 fugl. Det framgår av forslaget til prinsipprogram for Norges Bondelag, som skal vedtas på årsmøtet 10.-12. juni.

Kortnebbgås

Kortnebbgåsbestanden må halveres

Bestanden av trekkende kortnebbgås må reduseres til 30 000 individer for å minske de omfattende skadene på jordbruksinteressene. Dette slår Nord-Trøndelag Bondelag fast i sin høringsuttalelse til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

Våre samarbeidspartnere