Skatt og avgift

Investeringer i fornybar energi på gårdsbruk

Les om den skatte- og avgiftsmessig behandling av investeringer i fornybar energi på gårdsbruk - bioenergi og solcelleanlegg mv. i denne artikkelen.

Tidfesting av fremforhandlet ekstra tilskudd i 2021

(Merk: Dette er en redigert versjon av artikkel fra januar 2022). Inntektsføring av ekstraordinær kompensasjon for dekning av høye kostnader følger de alminnelige regler for tidfesting.

Utmarkslag – Overføring av inntekter fra utleie av jakt- og fiskerettigheter til grunneierne

Utmarks-/grunneierlag som leier ut jakt- og/eller fiskerettigheter er ofte organisert som samvirkeforetak eller forening. For at samvirkeforetaket eller foreningen skal kunne leie ut jakt- og fiskerettigheter til sluttkunder, må foretaket vanligvis leie inn disse rettighetene fra grunneiere som også er medlemmer/andelshavere. Foretaket må betale leie for å kunne disponere rettighetene. Betalingen skjer enten i form av vanlige leiebetalinger eller disponering av foretakets årsoverskudd.

Våre samarbeidspartnere