Program

Lørdag 18. november

10.00 Velkommen til landbrukshelg i Hurdalen

Landbruket er en del av beredskapen

11.30     Lunsj

12.30     Fagkurs

17.00    Avslutning fagkurs lørdag

19.00     Middag

 

Søndag 19. november

8.00-9.30 Frokost

9.30       Fagkurs

12.00     Lunsj

13.00     Fagkurs

15.00    Vel hjem

Påmelding via deltager.no - påmeldingsfrist 18. oktober

Valg av fagkurs

Eierskiftekurset og kornskolen økonomi er kurs som går over lørdag og søndag. Øvirge er fagkurs som går fra

Lørdag kan du velge mellom følgende kurs

 • Eierskiftekurs - kurset går over begge dagene
 • Kornskolen økonomi- kurset går over begge dagene
 • Landbrukspolitikk før og nå
 • Klimakalkultatorkurs

Søndag kan du velge mellom følgende fagkurs:

 • Eierskiftekurs- kurset går over begge dagene
 • Kornskolen økonomi- kurset går over begge dagene
 • Hvordan lykkes med kjøkkenhagen?
 • Preisjonsjordbruk i praksis
 • WTO

Vi må ta forbehold om nok deltakere til å gjennomføre kurset. Vi vil ta direkte kontakt dersom kurset ikke kan gjennomføres.

Landbrukspolitikk før og nå

Ønsker du faglig påfyll av landbrukspolitikk? Her vil Harald Milli og Sigrid Hjørnegård gi det et innblikk i:

 • Jordbruksforhandlinger
 • Opptrappingsvedtak og opptrappingsplan
 • Innteksmålsettinger i jordbruket før og nå
 • Markedsordninger og produksjonsregulering- hvilke verktøy har vi kassa?
 • Tollvern og handelsavtaler

Sigrid Hjørnegård er generalsekretær i Norges Bondelag og Harald Milli var generalsekretær fra 1995 til 2009. Milli jobbet i Bondelaget i 34 år, hvorav de siste fjorten år som generalsekretær.  I 1975 kom opptrappingsvedtaket og i 1995 ble WTO avtalen undertegna. Hva kan vi lære av historien når vi nå står foran en ny opptrappingsplan i jordbruket?

Hvordan lykkes med kjøkkenhagen Kjøkkenhage

Skjemt bort av egne fine grønnsaker eller selvberget på potet løk og rotvekster? Begge ting er mulig med en egen kjøkkenhage.

Har du lyst på å lære hvordan å stelle din egen kjøkkenhage så kan du lære dette på kurset med Hans Gaffke. Han arbeider både som nasjonal fagressurs i småskala allsidig økologisk grønnsaksdyrking og holder kurs for småhageeiere.

Kjøkkenhage trenger ikke å være knyttet til tungt arbeide. Nye dyrkingsmetoder kan erstatte den tradisjonelle årlige snuing med spade. Jordløsning kan foretas med bredgaffel, greip uten å løfte jord. Ugras kan holdes nede gjennom jorddekke utenom dyrkingssesongen og bedre tilpasset håndredskap

Klimakalkulatorkurs

Klimakalkultatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp. Ut fra dette kan bonden kartlegge muligheter for reduksjon av klimagassutslipp og karbonbinding på gården sin. Målet er at flest mulig tar denne i bruk, slik at vi sammen kan gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig.

Alle skal få mulighet til å logge inn i klimakalkulatoren og gjøre seg kjent med egne tall. Ta derfor med PC og BankID.

Vi har dyktige kursholdere fra Norsk Landbruksrådgiving. Inga Holth og Anna K. Berg er begge rådgivere på miljø og korn.

Klimakalkulatorkurset er støtta med midler fra statsforvalteren i Oslo og Viken.

Presisjonslandbruk

Vi vil gi deg en introduksjon til presisjonslandbruk med fokus på bondens egne erfaringer med å ta i bruk teknologi, hva som ligger av muligheter innenfor teknologiske løsninger, og så får vi høre litt om historien om DAT og dets utvikling. Norsk Landbruksrådgiving bidrar også til dette temaet med hvilke erfaringer de gjør, og så kommer vi innom hvilke muligheter som ligger framfor oss.

Gjennom en introduksjon til preisjonslandbruk vil vi komme innnom disse temaene:

 • begreper
 • hva presisjonsjordbruk er
 • hvorfor vi skal ta det i bruk og hvordan vi tar det i bruk
 • praktiske erfaringer sett fra både en gårdbrukers perspektiv og fra Norsk Landbruksrådgiving. 
 • Historien om DAT, fortid og fremtid

Og mere til! Kurset passer for deg som er interessert i presisjonsjordbruk og enten har tatt i bruk ulike verktøy, men også for deg som er nysgjerrig på om dette er noe for deg og din drift.

Målet er at alle skal få grunnleggende kunnskap om presisjonsjordbruk og høste av de erfaringene andre har med å bruke utstyret. Kursholdere er fra Felleskjøpet, Norsk Landbruksrådgiving og DAT.

WTO - spiller det noen rolle for norske bønder

Gul boks, blå boks, boksen går? Dette kurset handler og Verdens handelsorganisasjonen og WTO-avtalen. I løpet av kurset vil vi blant annet komme innom disse punktene:

 • Hva er Verdens handelsorganisasjon
 • Hva innebærer WTO-avtalen
 • Hva betyr avtalen i praksis for norsk landbruk og norske bønder?

Kurset er for deg som ønsker mer kunnskap om WTO-avtalen og hvordan dette påvirker oss i norsk landbruk. Vi har dyktige kursholdere fra Norges Bondelag assisterende næringspolitisk sjef Simen Solbakken og seniorrådgiver Hildegunn Gjengedal som har jobbet mye med internasjonale spørsmål i næringa.

Kornskole Økonomi

Vi vil ta deg fra A til Å innen tema kornøkonomi. Vi skal se hvor det er mulighet for forbedring i driftsopplegg, faste kostnader og maskinkostnader. Økonomitemaene vil knyttes tett opp mot agronomi. Temaer vi kommer innom:

 • Kornøkonomi og strategi
 • Økonomiske lønnsomhetsbegrep
 • Regnskap
 • Jevn inntekt – Trygderettigheter og pensjon
 • Tilskudd - Frister og muligheter
 • Dekningsbidrag, faktorene som avgjørende regnestykket
 • Art og sortsvalg – Jordarbeiding – Driftsopplegg
 • Kjøp og salg av varer – Riktig tidspunkt
 • Faste kostnader
 • Forsikring av mennesker og materiell
 • Mekaniseringsøkonomi - regneark
 • Finansiering og likviditet: Lån og leasing
 • Jordleie – Nydyrking – Kjøp av jord
 • Hva er lønnsomheten i kornproduksjonen
 • Bedriftsledelse

Kurset passer for både nye og erfarne kornprodusenter som ønsker å være mer bevisst på økonomien. Vi skal gå gjennom det grunnleggende innen økonomi og lønnsomhet i kornproduksjon.

Målet er å bidra til å bedre lønnsomhet på din gård. Kursholder er Ole Albert Bøhn som er økonomirådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst.

Det er en egenandel på 500 kroner for kornskolen økonomi.

Eierskiftekurs

Når du deltar på et eierskiftekurs får du en innføring i gårdsoverdragelsen med skatteregler, arveregler med ny arvelov, fremtidsfullmakter, reglene om formuesforholdene mellom ektefeller, samlivsavtale og ektepakt, særeie og felleseie, kårytelser, odel, konsesjon og annet som har direkte sammenheng med gårdsoverdragelsen. I tillegg er man innom på de menneskelige sidene ved en eiendomsoverdragelse.

Kursholdere er Jan Bangen og Martin Johnsbråten fra Norges Bondelag. Jan er advokat og har lang erfaring som kursholder. Martin er statsautorisert regnskapsfører, og rådgiver innen skatt og økonomi. De jobber begge på avdeling for regnskap- og juridisk service i Norges Bondelag

Et av de tingene Jan og Martin understreker er at det er viktig å være godt forberedt og bruke god tid på å sette seg inn i reglene rundt en gårdsoverdragelse og fremtidig pensjonering for å kunne planlegge og skape en best mulig situasjon for seg selv og familien når en før eller siden kommer dit.

Les mer om eierskiftekurs her

For de som ikke er medlem i Bondelaget er det en egenandel på 1000 kr pr person for dette kurset.

Bli medlem i Bondelaget her

Hotellkostnader

Lørdag 1200 kr per person

Søndag 1200 kr per person

Deltakelse lørdag og søndag med overnatting og middag 3600 kr per person

Deltakere på nettverk for nye i næringa får 1000 kr billigere opphold på landbrukshelga om de deltar hele helga.

Påmelding via deltager.no - påmeldingsfrist 18. oktober

Viken fylkeskommune har bidratt med økonomiske midler til å gjennomføre disse samlingene.