Formål (fra vedtektenes §2):

Legatets formål er å styrke landbruksnæringens anseelse blant befolkningen, særlig i Akershus, herunder å styrke aktiviteter som tar sikte på å gi økt informasjon om landbruket, styrke samarbeidet og kontakten mellom ulike landbruksmiljøer om faglig aktivitet og informasjonsvirksomhet. Videre kan det ytes bidrag til ulike prosjekter, herunder prosjekter i regi av studenter, og faglige tiltak som har til formål å fremme landbruket i bynære områder.

Retningslinjer:

Skriftlig søknad skal være på legatets eget søknadsskjema. Eventuelle tilleggsdokumenter vedlegges. Vedlegg skal være nummerert og antall vedlegg skal anføres på søknadsskjemaet. 

Søknadsskjema fåes ved å kontakte Akershus Bondelag, og skal sendes til akershus@bondelaget.no
Tildelte midler utbetales med 50% ved tilsagn og 50% etter sluttføring av støttet aktivitet. Det kreves rapport over den aktivitet som er støttet.

Søknadsfrist for 2022 er 01.11.2021

Henvendelser vedrørende legatet rettes til Leder Svein Bjerke tlf  918 89 383.
Spørsmål angående søknadsskjemaet og innsendelse av søknad rettes til Akershus Bondelag.

Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat c/o Akershus Bondelag, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam
E-post: akershus@bondelaget.no Tlf 63 90 44 40

Svein Bjerke (sign.)
Leder