Formål (fra vedtektenes §2):

Legatets formål er å styrke landbruksnæringens anseelse blant befolkningen, særlig i Akershus, herunder å styrke aktiviteter som tar sikte på å gi økt informasjon om landbruket, styrke samarbeidet og kontakten mellom ulike landbruksmiljøer om faglig aktivitet og informasjonsvirksomhet. Videre kan det ytes bidrag til ulike prosjekter, herunder prosjekter i regi av studenter, og faglige tiltak som har til formål å fremme landbruket i bynære områder.

Retningslinjer:

Skriftlig søknad skal være på legatets eget søknadsskjema. Eventuelle tilleggsdokumenter vedlegges. Vedlegg skal være nummerert og antall vedlegg skal anføres på søknadsskjemaet. 

Søknadsskjema fås ved å kontakte Akershus Bondelag, og skal sendes til akershus@bondelaget.no
Tildelte midler utbetales med 50% ved tilsagn og 50% etter sluttføring av støttet aktivitet. Det kreves rapport over den aktivitet som er støttet.

Søknadsfrist for 2024 er 01.11.2023

Henvendelser vedrørende legatet rettes til Leder Helge Randem, tlf: 970 73 432
Spørsmål angående søknadsskjemaet og innsendelse av søknad rettes til Akershus Bondelag.

Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat c/o Akershus Bondelag, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam
E-post: akershus@bondelaget.no Tlf 63 90 44 40

Helge Randem (sign.)
Leder