Avtalene er tilgjengelig for medlemmer i Norges Bondelag.

Samtidig er det viktig å være klar over at disse standardavtalene ikke er ment å kunne regulere alle sider av et avtaleforhold. Det må derfor vurderes nøye om standarden passer til å benyttes i konkrete saker, da det alltid vil være behov for konkrete tilpasninger til det individuelle forhold som avtalen skal regulere. Bondelagets samarbeidende advokatkontorer vil kunne bistå med dette.

Avtalene som du finner på Min Side (krever innlogging) inkluderer:

 • Avtale vann- og avløpsledninger
 • Hest på fremmed grunn
 • Hest på fremmed grunn - maks 2 dyr
 • Jordleie
 • Leie av melkekvote
 • Odelsfraskrivelse
 • Prioritetsvikelse
 • Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger
 • Rettleder i grunneierorganisering og samarbeid i utmark
 • Småkraftverk
 • Småviltjakt
 • Storviltjakt
 • Tomtefestekontrakt
 • Uttak av mineraler