Det eneste som er avklart på dette tidspunkt er at ny dyrka mark skal etableres. Det ligger så langt ingen føringer på hvor denne dyrka marka skal ligge, eller hva slags kvalitet man har ambisjoner om.  Det er uklart om Statens Vegvesen kjenner til utfordringene med å etablere dyrka mark, eller om det foreligger noen ideer angående aktuelle områder for nydyrking i Follo. Som pilotprosjekt for flytting av matjord vil denne prosessen være førende for fremtidige prosjekter ellers i landet, og Akershus Bondelag vil følge arbeidet til Statens Vegvesen nøye for å forsikre oss om at etableringen av ny dyrka mark skjer i dialog med fagmiljøer og landbruksorganisasjoner.

 

Bakgrunn for prosjektet

Etter mekling hos Fylkesmannen har Statens Vegvesen forpliktet seg til å erstatte 100% av dyrka mark som går tapt ved bygging av ny E18 gjennom Ski og Ås kommuner. Matjorda vil bli flytta og ny dyrka mark etablert.

Bakgrunnen for meklingen var innsigelser til kommunedelplanen i Ski fra Fylkesmannens landbrukskontor, som mente at større deler av nye E18 burde legges i tunell for å unngå tap av dyrka mark. Under meklingen argumenterte Statens Vegvesen med at grunnforhold gjorde tunnelbygging svært krevende, og foreslo heller at all dyrka mark skulle erstattes ved at matjorda ble flyttet og ny dyrka mark etablert på andre områder. Forslaget kom opprinnelig fra Ski og Kråkstad Bondelag.

 

Pilotprosjekt på flytting av matjord.

Statens Vegvesen har tatt inn en ny bestemmelse i Kommunedelplanen som lyder: ”Statens Vegvesen vil erstatte 100% av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse arealene med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som en del av reguleringsarbeidet.”

I protokollen fra Fylkesmannens mekling heter det at dette innebærer et pilotprosjekt for å etablere nye dyrkingsarealer ved hjelp av matjord og undergrunnsjord fra vegtraseen som Statens Vegvesen skal bekoste.

”Dette er veldig spennende. Etter jul vil vi får inn fagfolk som hjelper oss med egnede steder å flytte jorda til” sier prosjektleder i Statens Vegvesen Elin Bustnes Amundsen til Østlandets Blad.

 

Det totale tapet av dyrka mark

Statens Vegvesen sier at beslaglagt areal med dyrka mark vil beregnes totalt sett for begge kommuner ut fra et samfunnsmessig perspektiv.  Det innebærer ikke nødvendigvis at hver enkelt grunneier, eller hver av kommune, vil få dekket alt sitt tap av dyrka mark, men at det totale tapet av dyrka mark som følge av E-18 utbyggingen gjennom de to kommunene, skal erstattes. 

 Statens Vegvesen starter nå arbeidet med reguleringsplan for vegtraseen. Hvis alt går etter planen kan bygginga starte i 2016. De ønsker å kjøpe planleggings – og prosjekteringstjenester for strekningen Akershus grense – Vinterbro. Dette inkluderer etablering av nye dyrkingsarealer ved hjelp av matjord og undergrunnsjord fra vegtraseen.

 

Hvor skal vi videre?

Leder av Ski og Kråkstad Bondelag Kjell Johansen, sier til Østlandets Blad at han håper på fortsatt dialog, slik at de jordene som blir igjen etter utbygging ikke blir for små til å dyrke. Ski og Kråkstad Bondelag foreslo at Statens Vegvesen skulle flytte matjord i forbindelse med bygging av ny E18, men Johansen sier til avisa at det ikke er å vente at den nye dyrka marka vil ha samme kvalitet som den opprinnelige: ”Den vil ikke bli ubrukelig, men det blir nok ikke det samme avlingspotensialet”.

Akershus Bondelag følger med i spenning…

Linker:

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Akershus+gr-Vinterbro

http://www.oblad.no/trafikk-og-motor/e18-kjorer-ikke-over-matjorda-1.7580619

http://www.bondelaget.no/jordvern/