Den unikt gode dyrehelsa er et av norsk landbruks fortrinn. Hvilke nye rammer får dyrehelsa vår når EUs nye dyrehelselov trer i kraft i april? Den gjelder også for Norge som en del av EØS-avtalen.

Onsdag fikk LMD overlevert et forslag til ny nasjonal dyrehelsestrategi fra ei prosjektgruppe fra næring og myndigheter. Bondelaget har, sammen med andre organisasjoner og virksomheter, deltatt i prosjektgruppa som har vært ledet av Mattilsynet.

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag sier at det er mange faktorer som spiller inn på god dyrehelse.

– Samarbeid og byrdefordeling mellom bonde, myndigheter og veterinærer er viktig. Vi ser resultatene av bevisst avl på robuste dyr, nulltoleranse for enkelte sykdommer, og en restriktiv bruk av antibiotika, sier Bodhild Fjelltveit. – Den gode dyrehelsa er et av norsk landbruk sine fortrinn. Det skal vi hegne om.

– Måten vi har jobbet på hittil har gitt oss den gode statusen på dyrehelse, og vi vil ha et nasjonalt handlingsrom innenfor EU-regelverket. Næringa forventer ambisjoner for dyrehelsa på vegne av dyra, landbruket og samfunnet for øvrig, sier Fjelltveit.

Dyras helse er veldig viktig av hensyn til dyra, produksjon og lønnsomhet. Men norsk dyrehelse er noe mer enn bondens interesse. God dyrehelse ligger til grunn for god dyrevelferd, lavt klimaavtrykk per produsert enhet, trygg mat og lavt antibiotikaforbruk. Det handler altså om goder for samfunnet, og hvordan vi i landbruket kan levere på samfunnsoppdraget vårt.

Husdyra våre har unikt god dyrehelse i internasjonal sammenheng, og norske krav er strengere enn i EU på mange områder. Den unike situasjonen gjør at vi kan bekjempe sykdommer andre land må leve med, ettersom vi er fri for de mest alvorlige dyresykdommene andre land kjemper mot, som eksempelvis salmonella, blåtunge og afrikansk svinepest. Norges Bondelag ønsker ikke at dette skal lempes på. I arbeidet med nasjonal dyrehelsestrategi har Bondelaget framhevet at det er viktig med nasjonale ambisjoner utover EUs regelverk.

Nå er det Landbruks- og matdepartementet som tar jobben videre, etter at prosjektgruppa ga fra seg sitt utkast til strategi. Regelverket trer i kraft i EU i april.