For 2020 viser tallene at utviklingen fortsetter omtrent som tidligere. Melkeproduksjonen er stabil, men med færre foretak. Ammekuproduksjonen øker i antall dyr og produsenter. Den samlede saueproduksjonen går opp fra 2019, men ligger under 2018.

Færre og større bruk gir økte gjennomsnittsbesetninger, men på mange produksjoner er medianen under gjennomsnittet. Med det menes at det er flere bruk som ligger under gjennomsnittet enn antall bruk som ligger over. Dette gjelder melk, ammekyr og sau, for å nevne noen.

Grovforarealet har vært økende de siste årene, og vi har også i 2020 en marginal økning for Agder. På den andre siden finner vi kornvekster som er redusert i de siste årene. Likevel økte kornarealet i 2020. Frukt og bærarealet ligger relativt stabilt, og forskjellene er lettest å se i enkelte kommuner. Potetarealet er stabilt og økende med Grimstad og Kristiansand som hovedkommuner.

Eierforholdene i Agder tilsier at leiejordsandelen vil være høy (ca. 60 %) og økende så lenge brukene blir større. Og hvor og hvordan tilgjengelige jordressurser ligger tilgjengelig for det enkelte bruk påvirker utviklingen og investeringer i husdyrproduksjonene.

Det er Statsforvalteren på Agder som melder dette på sine nettsider