Fyrste arbeidsdagen i det nye året sende Aasheim eit elektronisk brev, med eit tydeleg innhald, til alle dei folkevalde sørlendingene med fast sete i Nasjonalforsamlinga:

Hei Sørlandsbenken!
Vil innlede med å ønske dere alle et riktig godt nytt år! Det blir sikkert minst like spennende som de foregående .
Før og etter jul har det vært stor oppmerksomhet rundt Klima- og Miljøminister Vidar Helgesens omgjøring av vedtak om lisensfelling av inntil 32 ulv i ulvesonen.

Reaksjonene har vært sterke, både innad i flere partier, i landbruks- og jegerorganisasjoner og i lokalsamfunn i og nær ulvesonen.
Også i Agder er vi godt kjent med konflikter i forhold til ulv, beitenæring og forvaltning.
Selv om så godt som alle ulv med kjent DNA som har oppholdt seg og gjort skade i våre fylker de siste 20 årene har sin opprinnelse i svenske revirer, vil en fortsatt voksende svensk/norsk ulvebestand medføre et økende antall individer som trekker ut av ulvesonen og utgjør skadepotensiale i landsdeler utenfor ulvesona.

Klima og Miljødepartementet bygger sin konklusjon på en juridisk tolkning av Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen utført av Justisdepartementets lovavdeling.Debatten etter vedtaket viser etter vår mening tydelig at dette er en tolkning, og ikke et fasitsvar. I følge media har mange, inkludert flere stortingspolitikere, tydeligvis lest lovverket annerledes.  

Det er interessant at i Sverige, som også skal forholde seg til Bernkonvensjonen, er lisensfellingsvedtak på 24 ulv i vinter nettopp (30. desember) prøvet i svensk høyesterett og vedtakene er opprettholdt. (Se link til brev fra USS nedenfor)
Temperaturen i debatten er (i tillegg til det faglige og juridiske rundt skadepotensiale og bestandsutvikling) i stor grad generert av en opplevelse av at i denne saken blir «det berørte mindretallet overkjørt av by-eliten». Dette bør være et tankekors for alle partier som er opptatt av at de fleste avgjørelser skal skje nærmest de som berøres mest.
I dette tilfellet gjelder dette vedtak i de regionale rovviltnemndene i region 4 og 5, som i tillegg har faglig støtte både fra Miljødirektoratet og Landbruks- og Matdepartementet.

Onsdag 4. januar har statsråd Helgesen invitert representanter fra de partiene som stod bak ulveforliket i juni (H, Frp, Ap og Krf) til en form for oppklaringsmøte.

Vi oppfordrer dere til å ta denne saken alvorlig, erkjenne at dette fortsatt er vel så mye politikk som juss, og vurdere om Stortinget kan være tilfreds med regjeringens håndtering – etter stortingsforliket sist sommer.

Det er skrevet mange spaltemetere om saken de siste 2 – 3 ukene…

Nedenfor er link til et leserinnlegg fra oss, som stod på trykk i FVN den 20. oktober, som forvarer de regionale rovviltnemndens vedtak om lisensfelling.

http://www.fvn.no/mening/A-telle-ulv-692351b.html

Dette ferske brevet (1. januar) fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) bør også være relevant/interessant lesning: http://utmark.no/nyheter/klima-_og_miljoministeren_setter_stortingets_ulveforlik_til_side

Vi vil følge utfallet av møtet på onsdag med spenning og vil sette pris på om stemmer også fra Agders Stortingsrepresentanter lar seg høre i dagene framover!

mvh

Finn Aasheim

organisasjonssjef

Norges Bondelag Agderkontoret

tlf 38 07 19 71 / 922 95 713