Praten gikk i pausen i møtet i Valle.

Praten gikk i pausen i møtet i Valle. (Foto: Jakob Saaghus / NLR Setedal)

 . Fylkesmannen, landbruksrådgivinga og kommunene informerte på sju møter rundt i Aust-Agder i januar–april. Presentasjoner finner du under dokumenter til høyre.

Fylkesmannen innledet om skjerpede krav til tilskuddssøknader. Nå er følgene mer alvorlige enn før om søker ikke leverer korrekt og fullstendig søknad om produksjonstilskudd innen fristen. 

En del miljøkrav er knyttet til areal- og kulturlandskapstilskuddet. Et absolutt krav for å få dette tilskuddet er minimum to meter vegetasjonssone inntil vassdrag, og en må unngå inngrep som forringer kulturlandskapet. Mangler foretaket gjødslingsplan eller plantevernjournal er normen 20 % trekk i areal- og kulturlandskapstilskuddet. Fylkesmannen informerte også om diverse endringer i tilskuddene og andre krav til dokumentasjon.

Lokale enheter i Norsk landbruksrådgiving (NLR) informerte om jordprøver, gjødslingsplan og lønnsom disponering av husdyrgjødsel. Gårdskart på internett var også tema på noen av møtene. 

Landbruksforvaltningen i kommunene informerte om kommunale tilskudd, tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap og dreneringstilskudd. 

Ca. 330 personer til sammen møtte opp på de sju møtene. Lillesand og Birkenes kommuner arrangerte sitt møte på Birkeland 12. januar. NLR Agder og kommunene videre østover arrangerte møtene på Holt 10. mars, på Landvik 16. mars og i Osedalen 7. april. NLR Setesdal og kommunene i Setesdal arrangerte møtene i Bygland og Valle 11. april og i Iveland 12. april. 

Fylkesmannen støttet arrangementene med midler fra Klima- og miljøprogrammet. Det er planer om en tilsvarende møteserie i Vest-Agder til høsten.