Prosjektene skal bidra til:

 • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere
 • oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning
 • å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig

Målgruppen for ordningen er først og fremst foretak, fag- eller næringsorganisasjoner og utrednings- og forskningsvirksomheter (institusjoner).

Fylkesmannen prioriterer følgende tema i 2016:

  • klimagassutslipp fra jordbruket og tiltak for å redusere disse, herunder spesielt lystgass og metan
  • erosjon og arealavrenning
  • hydroteknikk og drenering
  • næringsstofftap, herunder spesielt fosfor og nitrogen
  • spredeteknikker og spredetidspunkt for husdyrgjødsel
  • god agronomi som verktøy for å redusere klimagassutslipp og avrenning av næringsstoffer
  • opprettholdelse og restaurering av jordbrukets kulturlandskap
  • tiltak for å ivareta biologisk mangfold i jordbrukslandskapet
  • istandsetting og ivaretakelse av jordbrukets kulturminner og kulturmiljøer
  • fagmøter og informasjonstiltak om regionalt miljøprogram og SMIL-ordningen

Lenke til lokale retningslinjer.

Lenke til sentrale retningslinjer.