Av Erik Fløystad - leder av Aust-Agder Bondelag. Foto/ øystein moi :

Det vi får er derimot en samling kreative forslag til nye avgifter -  og forslag til inndragning av støtte til bl.a. norsk landbruk. Kua og sauen er blitt verstingene som en bør redusere produksjonen av i Norge. Man kan heller importere mer sier utvalget, selv om det nylig ble dokumentert at klimaavtrykket til storfe og lammekjøtt produsert i Norge bare er det halve av det det importerte kjøttet står for -  målt i kilo og uten transportkostnader.

 Vil du ete gras eller rødt kjøtt?

I graslandet Norge er rødt kjøtt en forutsetning for å nyttiggjøre mye av jordbruksarealet. Alternativet er grovt sagt å ete gras eller la arealene gro igjen dersom vi skal bygge ned storfe - og lammekjøttproduksjonen. Vi ville få et fattigere kulturlandskap og definitivt bli et langt mindre attraktivt reisemål. Viktigere er at befolkningsveksten i verden er stor. Rundt 1 milliard mennesker lever  på - eller under sultegrensen. Vi har derfor et stort moralsk ansvar for å produsere vår egen mat.

Landbruket er en del av løsningen

I stedet for å ensidig fokusere på negative sider ved landbruket i klimaregnskapet hadde jeg forventet at man også så på landbrukets positive bidrag. Fotosyntesen er nøkkelen for å holde ballansen i naturen. Plantene binder CO2, gode grasavlinger er et viktig bidrag i så måte.
Grasarealer binder også CO2 i jorda. Et aktivt landbruk i landet kan således spare oss for kjøp av klimakvoter i utlandet. Landbruket  vil således være en viktig bidragsyter til fossilefrie energikilder. Slike faktorer virker det som utvalget ikke har sett på.

Selvsagt skal landbruket ta sin del av klimautfordringene, men det bør først og fremst være på områder hvor det finnes alternativer. Jeg tenker her på innsatsfaktorer som drivstoff, plast og gjødsel. Her er vi beredt til både pisk og gulrot. Med den sittende Regjerings uttalte holdning til avgifter forventer jeg mest gulrøtter og at det blir mer fremtredende i det grønne skiftet. Den finstemte motoren som en drøvtygger representerer, og som gjør gras til kjøtt og melk, er det vanskeligere å bygge om så den bør tas ut av avgiftssystemet.  

 

Grønne baller,  eit TV - innslag frå Austre Moland