Når dette skrives (søndag ca. kl. 13) er det stor flom i de fleste vassdrag i Agder. Akkurat nå skinner sola i Kristiansand, men det meldes en ny runde med mye nedbør over våre fylker natt til mandag.

Vi ser at det allerede er betydelige flomskader over store deler av landsdelen, bl.a med med dyrka mark under vann og ødelagte veier.

For skader som forsikringsselskapene ikke dekker vil Naturskadeordningen være relevant for mange.

Informasjon om ordningen, dokumentasjonskrav, søknadskjema med mer finner du her:
På nettsida til Statens Naturskadeordning.

Merk at ordningen ble endret fra 1.1. 2017. Dette er ikke lenger lensmannen, men landbruksdirektoratet som håndterer ordningen og som det skal søkes hos.

Det må søkes innen 3 mndr etter skade.

Merk følgende viktige råd før søknad sendes (hentet fra Statens Naturskadeordning) :

Dokumenter skaden

Nest etter sikring av skaden, er din viktigste oppgave å dokumentere skaden. Tidligere måtte du melde fra til lensmann og avtale taksering med takstmann for å innhente den nødvendige informasjonen – nå kan du gjøre alt dette selv.

For å kunne behandle søknaden din innen normal tid trenger vi utfyllende informasjon om skaden. Så snart det er trygt å ferdes ute og skadestedet er sikret, bør du ta bilder av skaden og området rundt. Legg gjerne ved bilder av hvordan skadestedet så ut tidligere som referanse. Bildene bør støttes av kart som illustrerer hvordan naturulykken forårsaket skaden, for eksempel vannets vei til skadestedet. I søknaden skal du beskrive skaden skriftlig.

Søknaden skal også inneholde kostnadene for å gjenopprette skaden og litt om  bruksverdien av skadeobjektet, gjerne opplysninger om avkasting, ev. leieinntekt eller lignende:

  • For skader under 50.000 kroner kan du selv verdsette gjenopprettingskostnadene. Du må beskrive hva du skal gjøre for å reparere skaden, hvor mye tid som skal brukes til dette, og hvilket utstyr/materiell som trengs. Har du fakturaer, legg ved disse.
  • For skader mellom 50.000-200.000 kroner må du innhente ett anbud fra en entreprenør. Anbudet må beskrive skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, samt spesifisering av timer og materiell. Les mer om innhenting av anbud her.
  • For skader mellom 200.000-500.000 kroner må du innhente to anbud fra forskjellige entreprenører, eller eventuelt en takst. Anbudet/taksten må beskrive skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, samt spesifisering av timer og materiell.

Landbruksdirektoratet kan innhente og betale for takst dersom det er behov for ytterligere informasjon om saken.

Husk at erstatningen kun dekker gjenoppretting til opprinnelig stand – eventuelle oppgradering eller sikringstiltak mot fremtidige skader må du betale selv. Du kan søke om erstatning til en annen løsning enn det opprinnelige skadeobjektet dersom det er mer hensiktsmessig eller kan virke forebyggende. Kostnadene kan likevel ikke være høyere enn de ville blitt ved gjenoppretting til opprinnelig stand.

Husk å melde skaden til Landbruksdirektoratet innen 3 måneder. Dersom det tar tid å innhente anbud kan du sende inn søknad nå, og i søknaden skrive at ytterligere dokumentasjon vil bli ettersendt.