Fakta om dyrehelseforskriften:

- Formålet med forskriften er å fremme god dyrehelse og bidra til god folkehelse og dyrevelferd ved å regulere hvordan sjukdommer hos dyr skal forebygges, kontrolleres, begrenses og utryddes
- Forskriften fokuserer på forebygging og smittevern
- Det blir krav om kompetanse i smittevern og dyrehelse
- Det blir restriksjoner på flytting av dyr

Flere av oss vil ha behov for å etablere nye rutiner for flytting og salg av dyr, øke fokus på smitteverntiltak og bygge videre på kompetanse om smittevern og dyrehelse med ny dyrehelseforskrift. Vi har laget en oversikt over de viktigste kravene i forskriften og vil oppdatere tekst og linker etter hvert som informasjon og veiledere kommer på plass.

Fokus på forebygging

Et større ansvar for forebyggende helsearbeid blir lagt til dyreholder etter den nye dyrehelseforskriften. 

Smittevernplan

Alle næringsretta dyrehold skal ha en skriftlig smittevernplan der hensikten er å vise at dyreholder har et bevisst forhold til å redusere risiko for smittespredning under de konkrete driftsforholdene på egen gård. Krav til innhold i planen er beskrevet i forskriftens § 8, se under..

På samme måte som for beredskapsplan vil det ligge et forslag til hvordan man kan lage smittevernplan i KSL. Dette blir klart innen 1.7.18. (Lenke kommer her så snart KSL er ferdig med arbeidet).

Mattilsynet legger ut informasjon om smittevernplan i løpet av uke 26 (lenke kommer)

Hva skal en smittevernplan beskrive?

En smittevernplan skal blant annet beskrive hvordan

  • Dyr tar inn og ut av dyreholder, inkludert til og fra beite
  • God dyrehelse sikres ved livdyrkjøp inkludert mulighet for å oppstalle dyra separat
  • Melk og egg leveres
  • Mulig smitte fra innleid arbeidskraft hindres
  • Persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår, med særlig krav til veterinærer og andre som er knytta eller i mulig kontakt med andre dyrehold
  • Kadaver, gjødsel og avfall håndteres og hentes
  • Fôrhygiene, vanningsanlegg, strø, redskaper og utstyr sikres
  • Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig
  • Risikoen for å spre smitte ved krysstrafikk mellom dyr, mennesker og kjøretøy i nærhet av tilholdsrom for dyr kan reduseres

 


Dyrevelferd. Gode vener. Kjærleik.  (foto: øystein moi )

Smittesluse

Det stilles særskilte hygienekrav i næringsretta dyrehold. I praksis innebærer det et generelt krav om smittesluse. Det blir ikke samme krav til smittesluse i alle dyrehold. Det er stor forskjell på et sauehold og hold av slaktekylling. Kravet vil ta hensyn til dette.

Det er Mattilsynet som avgjør hva som er god nok smittesluse hos deg og skal veilede i hva som ligger i kravet i regelverket. Er du usikker kan du kontakte Mattilsynet lokalt. Privatpraktiserende veterinær og næringas egne rådgivere kan gi deg råd om smittebeskyttelse. Ta gjerne en prat med veterinæren din neste gang han eller hun er på besøk.

Kompetansekrav

Det innføres krav om oppdaterte kunnskaper om dyrehelse og smittevern for alle i næringsretta dyrehold. Kravet gjelder fra 01.01.2020 (se § 7 i forskriften).

Det blir krav om kurs for alle som ikke har kunnskap om dyrehelse og smittevern på agronomnivå eller høyere.

Mattilsynet har gitt næringa ansvar for å lage et kurs som skal ivareta kravet til kompetanse. Kurset er under utvikling og Bondelaget tar del i arbeidet. Etter gjennomført kurs vil bonden sitte igjen med utkast til smittevernplan med risikovurderinger for egen gård.

Mattilsynet kommer med mer konkret informasjon om kompetansekravet høsten 2018.

Livdyrsalg og fellesbeiting må planlegges godt

Det innføres karenstid for storfe svin og kameldyr samt krav om egenerklæringsskjema.

Det innføres 14-30 dagers karenstid for flytting av storfe, svin og kameldyr. I praksis innebærer det krav om ventetid før dyr kan selges eller flyttes etter innføring av nye klauvdyr i dyreholdet. Det utløses også krav om ventetid hvis du får hjem småfe fra fellesbeite eller utmarksbeite. (se § 19 i forskriften).

Kravet om karenstid gjelder ikke for purker i purkeringer og svinebesetninger som kjøper inn dyr fra kun én besetning.

Hensikten er å hindre flytting av dyr i inkubasjonstiden til smittsomme sykdommer for å redusere faren for å spre smitte mellom besetninger.

Ta kontakt med livdyrformidler i god tid hvis du skal kjøpe/selge eller flytte dyr mellom besetninger.

  • Les mer: Egenerklæringsskjema kan du finne i KSL (lenke kommer)

Nye regler for flytting av sau og geit

Mattilsynet har forvaltet flytting av sau etter dette regelverket siden oktober 2017. Informasjon fra Mattilsynet kommer ila uke 26. (Lenke kommer her)

En ny veileder for flytting av småfe publiseres av Mattilsynet innen utgangen av august. (Lenke kommer her.)

Foto: øystein moi