- Vi lyttar til Dale med stor interesse og betydeleg skepsis

Publisert 11.12.2016
  • Tips en venn om denne siden

Leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, meiner regjeringa i den nye jordbruksmeldinga forsøker å fjerne ei rekke enkeltordningar som til saman vil bidra til at distriktslandbruket blir kraftig svekka, og bonden får større risiko.

- Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er ein mann vi lyttar til med stor interesse og betydeleg skepsis, sier leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.Han merkar seg at landbruksministeren snakka pent om landbrukets endringsvilje og bondens framtidsutsikter da han 9. desember presenterte Stortingsmelding om jordbruk «Endring og utvikling». Mikkelsen meiner landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) frå Volda er ein dyktig politikar. Han har ordet i si makt og let vel om landbruket og vår evne til omstilling. Så vel at han nesten får endringane han tek til orde for til å høyrast tilforlatelege og ufarlege ut.

- Men meldinga er ei samling av angrep mot bøndenes forhandlingsposisjon, sikkerheit for inntekt og avsetning av produkta våre, produksjonsfordelinga som bidreg til kulturlandskapet og høgast muleg samla produksjon, rekruttering, målretta velferdsordningar, lokal tilpasning av bruk av investeringsmidlar, dyrehelsa og mot landbrukssamvirka sin posisjon i høve til matvarekjedene, seier Oddvar Mikkelsen.

Møre og Romsdal Bondelag merkar seg at i meldinga er det mykje god omtale om landbruket si evne til omstilling og effektivisering. Det norske landbruket blir framstilt som ein samanhengande suksess gjennom fleire tiår. Den gode dyrehelsa, den låge medisinbruken, eksporten av eineståande avlsmateriale og gode nisjeprodukt er noko vi kan satse vidare på. Endringsforslaga blir framstilte med fine ord som framtidsretta, mangfald, effektivitet og konkurransekraft, forenkling og økt produksjon på norske ressursar. Dale ser landbruket og han ser verdiane i landbruket. Jau, han er ein politikar med ordet i si makt.

Men landbruk forstår han seg visst ikkje på

- Landbruksminister Dale seier han vil landbruket vel, men når vi no står ved eit vegskilje går han til høgre i staden for å gå vidare framover. Møre og Romsdal Bondelag meiner dei endringane Dale tek til orde for vil i mange tilfelle verke motsett av det han sjølv trekkjer fram som positive trekk ved det norske landbruket. - Sjølv om vi kan møtast og bli einige om ein strategi for klimatiltak i jordbruket og om auka bruk av utmarksbeite, så druknar desse positive initiativa i ei rad negative endringar som vil verke motsett av det Dale seier han vil.

- Dale vil legge til rette for auka rekruttering, seier han. Tidlegpensjon vil han fjerne sjølv om det kan gjere at dei yngre får sleppe raskare til. Pengar øyremerkte til avløysing til ferie og fritid vil han kutte ut, sjølv om lite fritid er eit tungt argument for å ikkje bli bonde for mange unge som står midt oppi valet om vegen framover.

Distriktslandbruket blir svekka

Leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddar Mikkelsen, seier at for dei som driv med gris, egg, geit, korn, potet eller eple blir inntekta litt meir usikker framover fordi vi ikkje lenger vil få same rett til å forhandle om prisen eller regulere utbodet av varer i marknaden gjennom oppbygging eller nedbygging av lager. Distriktslandbruket skal prioriterast og produksjonsdelinga mellom korn og grønsaker på den jorda som er eigna til det i flatbygdene og grasbasert husdyrhald i resten av landet skal styrkast, seier han. Men han vil forenkle verkemiddelbruken og gjere den mindre treffsikker. Dale vil ha færre omsetningsregionar for mjølk. Det vil kunne føre til sterk sentralisering av mjølkeproduksjonen. Det vil ikkje auke den samla norske matproduksjonen. Bygdene med små bratte grasareal der mjølk er hovudproduksjonen i dag kan miste eksistensgrunnlaget sitt.

Oddvar Mikkelsen har også merka seg at Dale vil legge opp til at kraftfôrbaserte produksjonar som egg og kvitt kjøt skal sentraliserast rundt slakteri og eggpakkeri. Det vil auke smittepresset mellom gardane og slik auke medisinbruk og gjere produksjonen meir sårbar.

- Det er meininga å få meldinga vedteke før jordbruksforhandlingane tek til. Vi skal ha mange og lange diskusjonar fram til da. Landbruket er godt rusta med dyktige folk og vi har gode støttespelarar. Vi skal klare å gjere dette til ei melding vi kan leve med framover men det krev at vi heng saman så vi ikkje blir hengde kvar for oss, seier leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddar Mikkelsen.

- Ein siger for fornuften

- Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk politikk, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag om jordbruksavtalen som vart underteikna 16. mai.

-Tar ikke utfordringene på alvor

- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Før jordbruksforhandlingane….

- Eg vil forberede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortforklaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regjeringa, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Oddvar Mikkelsen

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Oddvar Mikkelsen

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Oddvar Mikkelsen

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere