Tar seg til rette

Østfold Bondelag ser med stor bekymring på at Statens vegvesen ønsker å regulere store arealer av dyrka mark langs fylkesveiene til en såkalt sikkerhetssone.

Vår bekymring går først og fremst på at dagens eiere vil miste råderetten over sine arealer, og at det derfor ikke vil bli noen garanti for at disse arealene i framtida skal brukes til matproduksjon, som i dag.

En omdisponering på seks meter langs fylkes- og riksveier vil svekke produksjonsgrunnlaget for bøndene, både direkte (selve arealbeslaget) og indirekte (arealer som blir arronderingsmessig ugunstig), og bety at Stortingets mål om å øke matproduksjonen kan bli vanskeligere å oppfylle.

Østfold Bondelag ba derfor om et møte med Statens vegvesen for snarest mulig for å se om det finnes andre løsninger en omdisponering for å ivareta trafikksikkerheten.

Uønskede arter

Østfold Bondelag ønsker på samme møte å løfte en annen problemstilling, nemlig fare for spredning av uønskede plantearter langs Statens vegvesen sine anlegg.

Ett eksempel er store mengder av planten landøyda (Senecio jacobaea) som befinner seg i veikanten langs E6 nord for Moss. Landøyda er giftig, spesielt for hest og storfe.

I dette tilfellet langs E6 vokste også den svartelista arten kanadagullris (Solidago canadensis).

Andre eksempler på plantearter vi ikke ønsker spredning av er hønsehirse (Echinochloa crus-galli) og floghavre (Avena fatua).

 

Østfold Bondelag ønsker en dialog knyttet til hvordan man i framtida kan hindre spredning av uønskede planter fra veianlegg.