Hvilke tanker har du og SV om fremtiden for en levedyktig norsk matproduksjon? - Landbrukspolitikken må sikre at matproduksjon er trygg, miljøvennlig og langsiktig. Kun tre prosent av arealet i Norge er dyrket jord og jordvernet må styrkes. Produksjonen av jordbruksvarer skal baseres på det solidariske prinsippet om matsuverenitet. Det innebærer at alle land har plikt og rett til å produsere mat til egen befolkning.

Hvordan mener du at dette skal gjennomføres? -For å demme opp for bruksavgangen og sørge for økt rekruttering til næringen mener SV at bonden må få gode og forutsigbare inntekter. Vi vil opprettholde høyt nivå på overføringer gjennom jordbruksavtalen og videreføre markedsregulering i regi av landbruksvirket. Vi vil ha et sterkt importvern og for opprettholde hovedtrekkene i landbrukspolitikken er det avgjørende at Norge står utenfor EU - og vi ønsker å si opp EØS- avtalen.

SV vil videreføre ordningen med melkekvoter og vurdere å avvikle privat omsetning av kvotene. Bo- og driveplikt og prisregulering må videreføres og tilpasses dagens landbruk for å sikre dagens landbruk og at produktiv jord holdes i hevd. 15% av all landbruksproduksjon og forbruk av landbruksvarer skal være økologisk, og Staten bruker offentlige innkjøp for å nå målet.

Vi takker SV's May Hansen for oppmerksomheten, og ønsker henne GODT VALG!

Les mer om Matvalget her.

Skillelinjene i norsk landbrukspolitikk er store - finn ut mer hva partiene mener her.