Stort behov for å modernisere driftsapparatet

- Det er et stort behov for å modernisere driftsapparatet på mange gårder i dag, sa Aase Maren i sitt innlegg til årsmøtet. Vi mener det er viktig at investeringsvirkemidlene brukes til å gjøre oppgraderinger som vil bidra til å øke kvaliteten på det vi produserer på jordene våre, gi bedre forutsetninger for god dyrevelferd og bedre bondens arbeidsmiljø.

Som det allerede står i denne teksten er behovet stort i melkeproduksjon som har frist til 2034 for å legge om til løsdrift, og vi synes det er riktig at dette blir fremhevet spesielt. - Vi ønsker imidlertid å presisere at det er flere typer produksjoner som har et stort etterslep på oppgradering. Som svineprodusent er jeg opptatt av det store behovet for fornying av driftsapparatet i mange grisehus. Økt fokus på dyrevelferd viser hvor viktig det er med oppgraderinger også i denne næringa for å møte økte krav, forventninger og behov de siste åra. Eksempelvis kan nevnes bytte av innredning, ommøblering av binger for å gi bedre plass til grisen, bedre ventilasjonssystem eller endring av gjødselhåndtering for å kunne håndtere mer strø og rotemateriale. Ifølge Norsvin sine beregninger har 70% av grisehusene i Norge behov for oppgradering eller ombygging.

På lik linje vil har også mange fjørfehus i fylket vårt som har et oppgraderingsbehov etter mange års tjeneste. I tillegg til generell oppgradering av bygningsmassen kan vi nevne behov for innsetting av vinduer i slaktekyllinghus, innsetting av varmeveksler for forvarming av inneluft og gulvvarme som gir tørrere strø i fjørfehus.

Innen planteproduksjon er det også behov for investeringer. I kornproduksjonen vil en modernisering og utvidelse av dagens korntørker og lager på gårdsnivå føre til at man øker sannsynligheten for å kunne ta vare på kornkvaliteten. Grøntnæringa er også viktig i vårt fylke og det er et område som det satses på.  For å sikre at vi kan dekke økt etterspørsel etter norske grønnsaker, potet, frukt og bær må produksjonsapparatene være tilpasset dette, og utbedring av lagringskapasiteten er viktig. Vanningsanlegg er et annet eksempel på investering som er med på å dempe risiko, spesielt innen grøntnæringa.

Østfold Bondelag fremmet forslag om at følgende ordlyd legges til i punkt 2 om investeringsvirkemidler: Det er stort behov for fornying av driftsapparatet, både innen husdyrhold og planteproduksjon. Dette kan bidra til økt dyrevelferd, økt kvalitet på planteprodukter og bedrer bondens arbeidsmiljø.»

 

Les hele saken og endelig resultat her:  "Fem krav til neste regjering for bedre inntekter i norsk landbruk"