Fylkesmennene i Østfold, Oslo og Akershus har fått i oppdrag av Landbruks -og matdepartementet å fremme forslag til til nytt RMP-program for 2013 - 2016. Gjennom innledende møter mellom Fylkesmennene, næringsorganisasjonene, arbeidsgrupper og styringsgrupper er det enighet om at endringene ikke bør bli for omfattende i forhold til eksisterende program.

23. mars inviterte Fylkesmennene til innspillmøte på Ås. Det ble lagt opp til en bred prosess og 35 -40 ulike aktører kom med innspill til nytt miljøprogram. Det var stort engasjement blandt deltakerene og innspillene fra møtet vil være med på å danne grunnlag for høringsforslaget som sendes ut senere i år . De som ikke hadde anledning til å delta kunne sende inn skriftlige innspill.

Temaene som ble diskutert på møtet var:

  • Avrenning og vannkvalitet
  • Kulturlandskap og naturmangfold
  • Virker miljøkravene etter hensikten?
  • Foenkling av RMP
  • Øke oppslutningen om ordningen