I denne brosjyren finner du nyttig informasjon om endringene. 

Du kan bidra til et bedre miljø

Flere av vassdragene i Oslo og Viken er preget av forurensning og kulturlandskapet gror igjen
mange steder. Det er viktig at du som bonde tenker gjennom hvilke tiltak du kan gjøre på din gård
for å gjøre noe med dette.
Denne brosjyren vil hjelpe deg til å finne aktuelle miljøtiltak for din gård og informere om muligheten for å søke regionalt miljøtilskudd (RMP-tilskudd).

Regionale miljøtilskudd og RMP-veileder 2019


Fylkesmannen i Oslo og Viken kan fortelle at "Fullstendig informasjon og oversikt over hvilke tiltak du kan søke tilskudd for i 2019 finner du iveilederen for regionale miljøtilskudd og på vår hjemmeside. Veilederen blir ikke sendt ut i posten, men du kan laste den ned fra hjemmesiden vår så snart den er klar – innen utgangen av april.
På hjemmesiden finner du også informasjon om elektronisk søknadsskjema, vilkår, foreløpige
satser og utbetaling, samt de andre tilskuddsordningene på miljøområdet.
NB! Ettersom endringene i RMP er mer omfattende fordi det nå gjelder for Oslo og Viken, er det
noe større usikkerhet knyttet til de foreløpige satsene for 2019 enn tidligere.
Lykke til med miljøinnsatsen og årets vekstsesong!"