Den 2. oktober sendte Østfold Bondelag søknad om å skadefelle ulven som forårsaket at 15 søyer og lam blei drept eller avlivet som følge av angrep i Våler. Bare timer etterpå kom avslaget fra Fylkesmannen i Østfold. I sitt avslag skriver Fylkesmannen blant annet: "Det omsøkte fellingsområdet ligger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen), og her skal det være en høy terskel for å innvilge skadefelling jf. utredning om lovgrunnlaget nevnt over.

Området ligger også i «forvaltningsområde 2» som i Rovviltregion 4 (Oslo, Akershus og Østfold) sin forvaltningsplan er utpekt som et område hvor rovvilt har prioritet.

Statsråden i Klima- og miljøverndepartementet har i brev datert 12. mars 2015, presisert overfor forvaltningen at det skal praktiseres et tydeligere skille mellom soner hvor rovdyr blir prioritert og områder hvor beitedyr blir prioritert. Dette innebærer at i prioriterte yngleområder for rovvilt skal terskelen for å tillate uttak av rovdyr være høy, og beitenæringen og andre interesser skal i slike områder tilpasse seg at det er rovdyr i området.  

Inngjerding av beiter med rovdyravvisende gjerder er det primære tiltaket for å tilpasse beitenæringen i Østfold til at det er rovdyr i området. Det bevilges årlig store summer til inngjerding av beiteområder med slike gjerder. Ulven det er søkt om felling har trolig ikke passert slikt gjerde men har kommet seg inn på beitet ved å krysse elva.  

Det har vært registrert ulv i Hobølreviret de siste årene, uten angrep på husdyr. Det har nå vært ett angrep. Det er foreløpig for tidlig å avgjøre om angrepet varsler en ny adferd fra ulven her og vi har ikke grunnlag for å angi at dette angrepet tilsier et større skadepotensial enn det som kan forventes i et område der ulv er nærværende.  

Vi har forståelse for at bondelaget ønsker at terskelen for skadefelling bør være lavere basert på at det er vedtatt at den samme ulven skal felles ved lisensjakt kommende vinter. Dette vedtaket er påklaget og ligger til behandling. Så lenge vedtaket ikke er endelig avgjort vil en skadefelling på dette grunnlaget innebære at man kommer den pågående saksbehandlingen i forkjøpet. Dersom bondelaget søker en forsert oppstart av lisensjakten må de ta dette opp med klima- og miljødepartementet." Østfold Bondelag sendte derfor i dag en klage til Miljødirektoratet på Fylkesmannen sitt avslag.

- Det er påvist det nå er flere ulv i ulvesona enn det Stortinget har satt som bestandsmål. Uttak av én ulv vil derfor ikke vil true bestandens overlevelse. Jeg er redd for at ulven vil slå til igjen, da den tydeligvis har erfart at sau og lam er lette bytter. Det er derfor vi påklager Fylkesmannens avslag, sier fylkesleder Uvaag.

 

Lenke til hele Østfold Bondelags klage på avslaget finner du på menyen til høyre.