I sommer har Østfold opplevd flere angrep av ulv på beitedyr. På Østerbo i Halden tok ulv til sammen elleve sauer på beite i to angrep 23. og 25. juli, mens i Degernes tok ulv to sauer i et rovviltavvisende hegn den 8. august. I begge tilfellene ble ulven sett flere ganger, og var tett opptil folk uten å være nevneverdig sky.

Østfold Bondelag skriver i sitt brev at det er grunn til å anta at "det er den samme ulven som har tatt sau begge steder, da det kun er om lag ei mil mellom lokalitetene, og lokalbefolkningen ha observert ulv relativt hyppig i hele området.  Slik Østfold Bondelag ser det, er det stor sannsynlighet for at ulven angriper flere sauebesetninger i området, og bør derfor tas ut så raskt som mulig før større skade skjer. Området har utstrakt beitebruk av både småfe og storfe. Erfaringer fra andre områder viser at slike angrep sjeldent skjer som fåtallige episoder hvis individet ikke tas ut. Skader i slike tilfeller som i dette området er umulig å unngå når man har ulv som har så lite frykt for mennesker og menneskelig infrastruktur".

På bakgrunn av dette søker Østfold Bondelag om tillatelse til skadefelling av én ulv i kommunene Rakkestad og Halden, gjeldene fra 9. august og ut beitesesongen.

 

Her kan du lese hele brevet Østfold Bondelag har sendt til Fylkesmannens miljøvernavdeling.